Prace o Młodych (YOUTH WORKING PAPERS) zapraszają do publikowania!

by youth 0 Comments

Prace o Młodych…

Korzyści dla Autorów

 • to przedpublikacyjna seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.
 • Zawiera prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • Posiada własny numer ISSN (2543-5213); procedura uzyskania numeru doi jest w trakcie.
 • Umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych.
 • Zdobycie warsztatu przed publikowaniem w popularnych czasopismach naukowych.
 • Podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi.
 • Rozpoczęcie dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki.
 • Zdobycie konstruktywnej informacji zwrotnej nt. swojej pracy.
swps_jesien_2013_ludzie_232

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Redaktor Prac o Młodych

@: ajastrzebowska@swps.edu.pl

Zapraszamy osoby, które:

 • napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą,
 • doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze,
 • inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej, zajmujące się tematyką osób młodych.

Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość

by youth 0 Comments

Zapraszamy na seminarium Instytutu Nauk Społecznych we współpracy z Młodymi w Centrum Lab, pt.: „Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość”.

KIEDY: 27 lutego (poniedziałek), godzina 15:00

GDZIE: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konferencyjna na II piętrze

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka zaprezentuje wyniki swojego pilotażowego badania, o tym, jak to jest być dorosłym w dzisieszej rzeczywistości społecznej w Polsce i co to oznacza dla młodych ludzi.

dorota

„Obecnie zauważa się coraz późniejsze osiąganie przez młodych ludzi tak zwanych społecznych wskaźników dorosłości. Wyprowadzka z domu rodzinnego, wchodzenie w związek małżeński, prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, pierwsza praca, ukończenie edukacji czy urodzenie dziecka ma miejsce w coraz starszym wieku. Wskaźniki te w literaturze przedmiotu nazywane są „Wielką Piątką”, (z j. ang. „Big Five” – Settersten, 2011). Należy jednak zauważyć, że „tradycyjne” definiowanie dorosłości poprzez wchodzenie w role społeczne, może różnić się od tego, w jaki sposób młodzi dziś postrzegają i w konsekwencji, definiują dorosłość.” (ze wstępu do referatu).

Autorka referatu postawiła sobie pytania badawcze:

 1. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorosłość, co ten termin oznacza dla nich? Czy obiektywne markery („Big Five”), tj. wyprowadzka z domu, założenie własnego gospodarstwa domowego itd. są postrzegane przez młodych dorosłych jako istotne kryteria dorosłości?
 2. W jaki sposób młodzi osiągają dorosłość? Czy postrzegają siebie jako osoby dorosłe?
 3. Jakie trudności napotykają na swojej drodze do dorosłości?

Badanie zrealizowano w ramach tzw. „mix-method” przy zastosowaniu zarówno jakościowego, jak i ilościowego kompetentu badania. Zebranych ponad 3300 odpowiedzi na internetową ankietę dopełnia 20 wywiadów pogłębionych z młodymi w wieku 18-29 lat.

ZAPRASZAMY

MŁODZI EUROPEJCZYCY W INTERNECIE – ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

by youth 0 Comments

Zapraszmy na spotkanie, które podsumowuje międzynarodowy projekt realizowany przez 150 naukowców i ekspertów z 33 krajów. Podczas seminarium badacze z polskiego zespołu EU Kids Online przedstawią najważniejsze wyniki badania a także jego założenia metodologiczne, informacje o przebiegu oraz osiągnięcia kolejnych etapów projektu.

Kiedy: 6 lutego, godz. 15:00

Gdzie: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konf. na IV piętrze

ZAPROSZENIE

O PROJEKCIE

Pierwszy etap projektu (EU Kids Online I, 2007-2009) polegał na zebraniu, opisaniu i ocenie wyników wcześniej przeprowadzonych badań nad korzystaniem z Internetu przez dzieci oraz wskazanie luk w bazie istniejących danych.

W ramach drugiego etapu projektu (EU Kids Online II, 2009-2011) zaprojektowano i przeprowadzono ogólnoeuropejskie badanie ankietowe, w którym wzięły udział dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z 25 krajów Unii Europejskiej.

Analizy oraz badania uzupełniające zrealizowane w trzecim etapie EU Kids Online (EU Kids Online III, 2011-2014) dostarczyły rzetelnej, szerokiej i unikalnej wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań korzystania z Internetu i nowych technologii przez młodych Europejczyków.

Uzyskane informacje o zwyczajach dzieci i rodziców w zakresie korzystania z Internetu będą wykorzystywane przy programach promocji środowiska bezpiecznego Internetu dla dzieci.

Pierwsze trzy etapy projektu były finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet Komisji Europejskiej (obecnie Better Internet for Kids).

ZAPRASZAMY!

Życie jako projekt – konferencja o Młodych na Uniwersytecie Zielonogórskim

by youth 0 Comments

Mamy przyjemność zasiadać w komitecie organizacyjnym konferencji poświęconej Młodych, która odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

O konferencji

Młodzież jest ważnym segmentem społeczeństwa i odgrywa w społeczeństwie istotną rolę jako ogniwo transferu generacyjnego. Naukowe dyskusje i debaty dotyczące tej kategorii społecznej różnią się od publicystycznych i medialnych przekazów. W jednych i drugich pojawiają się jednak pytania fundamentalne o to, kim są współcześni młodzi ludzie, czy stanowią realną siłę społeczną, czy są zdolni do sprzeciwu i jakich wartości będą bronić najbardziej?

Rola młodzieży w świecie była różnie definiowana w zależności od społecznego zapotrzebowania– od wiernego naśladowania dorosłych, przez zbuntowanie i negację świata dorosłych do obojętności i wygodnej konsumpcji. Szczególnie zmiana widoczna była w okresie przejścia systemowego, kiedy to młodzież z antysystemowej stała się prosystemowa. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce w 2015 młodzież ponownie ujawniła swoje antysystemowe przekonania, które były wyrazem ostrej krytyki władzy, która nie dotrzymała wyborczych obietnic.

Jednocześnie sondaże i badania socjologiczne ostatnich lat pokazują zachodzenie dynamicznych zmian dotyczących koncepcji życia, hierarchii wartości, planów życiowych, postaw wobec edukacji i pracy, postaw wobec ważnych kwestii społecznych w percepcji pokoleń wchodzących w dorosłość w XXI wieku. Młodzież traktowana jako swoisty barometr zmian społecznych może wiele powiedzieć nie tylko o teraźniejszości, ale także o przyszłości. Zachowania współczesnej młodzieży, jej wybory polityczne, jej aktywny (lub bierny) udział w życiu społecznym mogą wskazywać kierunki przeobrażeń.

Celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm). Ponadto celem jest wymiana doświadczeń naukowych, prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących różnych sfer życia i aktywności współczesnej młodzieży, próba diagnozy współczesnych pokoleń, żyjących w ramach społecznego porządku, który został im przekazany przez poprzednie pokolenia. Niezwykle ważne dla pełnej i rzetelnej diagnozy są odpowiedzi min. na pytania: (1) Jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość)? (2) Jakie dziedzictwo zostało przekazane młodym pokoleniom i jak jest wykorzystywane? (3) Czy i jakie własne reguły życia społecznego generuje młode pokolenie? (4) Na jakich wartościach współczesna młodzież buduje własną tożsamość i identyfikację? (5) Czy uczestnictwo w UE jest dla młodych ludzi ważne w kontekście ich własnego życia? Jak młode pokolenia realizują wchodzenie na rynek pracy w warunkach inteligentnych technologii i zrównoważonego rozwoju?

Obiektem naszych zainteresowań jest przede wszystkim młodzież w wieku 18-29 lat tj. znajdująca się z fazie później adolescencji (18-22 lata) i wczesnej dorosłości (22-29). To wówczas zachodzą zmiany rozwojowe, które w zasadniczym stopniu decydują o dalszym przebiegu społecznych biografii. Podejmowane w tej fazie życia decyzje są znaczące, choć (co jest istotne) niedeterminujące.

Najbardziej pożądane są wyniki badań porównawczych, pozwalających uchwycić trendy i wyjaśnić przyczyny zachodzących zmian.

Podczas konferencji podejmowane będą następujące kwestie:

 • Teorie młodzieży – czy są jeszcze w stanie cokolwiek wyjaśnić?
 • Koncepcje życia, orientacje życiowe, uwarunkowania realizacji życiowych planów
 • Postawy młodzieży wobec istotnych kwestii społecznych – ciągłość i zmiana
 • Edukacja i praca – wchodzenie na rynek pracy, kwestie min. NEET- sów i prekariuszy
 • System wartości i hierarchia wartości (w tym konsumpcja i jej znaczenie)
 • Udział w życiu społecznym i politycznym (udział w protestach, demonstracjach, petycjach itp.)
 • Migracje – dotychczasowe doświadczenie i plany migracyjne
 • Zachowania patologiczne – narkomania, alkoholizm, przestępczość.
 • Kondycja fizyczna i psychiczna, zachowania prozdrowotne i ekologiczne,
 • Odporność na sytuacje stresowe i strategie radzenia sobie z nimi,
 • Przyjaźń, miłość, seks i znaczenie tych sfer w życiu młodych ludzi, emocje i przeżywanie świata, lęki i obawy, funkcjonowanie w grupach rówieśniczych,
 • Internet, uczestnictwo w portalach społecznościowych i ich znaczenie w życiu młodych ludzi.
 • Czas wolny i partycypacja w kulturze

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Ramowy program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Młodzi w Centrum LAB na ESA RN 30 ‘Youth and Generation’ Midterm Conference 2017

by youth 0 Comments

Z przyjemnością informujemy, że prof. Izabela Grabowska, dr Paula Pustułka and Justyna Sarnowska zaprezentują referat o paczkach przyjaciół i migracjach na konferencji „Global Youth Futures: Perspectives and Prospects” organizowanej przez sieć badawczą nr 30 „Youth and Generation” Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z siecią badawczą nr 34 „Sociology of Youth” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Jest to 1pierwsza prezentacja zespołu na forum międzynarodowych badaczy młodych.

Abstrakt wystąpienia: ESA Lisbon Paper Grabowska Pustulka Sarnowska

Więcej na temat Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego

Międzynarodowe sympozjum Development, society, education & youth 11-12.01.2017

by youth 0 Comments
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz Młodzi w Centrum Lab zapraszają na 2 wykład w serii Wyzwania Humanistyki XXI wieku: Community Development Model: Application for Developing Community Programs, który wygłosi Profesor Barbara Klimek z Arizona State University (USA).
Wykład odbędzie się w środę o godzinie 18.00 w Auli Tomaszewskiego na II piętrze.Jest to wydarzenie otwierające Międzynarodowego Sympozjum Development, society, education&youth, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku (czwartek), w godzinach 10.00-18.00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze.Szczegółowy program dostępny jest tutaj: International Symposium on Development January 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania usługi transkrypcji wywiadów indywidualnych w ramach projektu naukowego „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”, nr 2015/18/E/HS6/00147 realizowanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Młodzi w Centrum LAB przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Szczegóły oferty w załączniku: Zapytanie ofertowe

SEMINARIUM – ODRZUCENIE IMIGRANTÓW PRZEZ MŁODSZYCH I STARSZYCH POLAKÓW

by youth 0 Comments

Zapraszamy na seminarium Młodych w Centrum Lab, które odbędzie się 13 grudnia we wtorek, o godzinie 15.00 w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, sala konf. na II piętrze.

Dyskusja będzie wokół tematu psychologicznych mechanizmów odrzucenia imigrantów przez młodszych i starszych Polaków.

Swoje analizy zaprezentuje dr Marek Cielecki, adiunkt na Wydziale Psychologii.

Wstęp wolny!

MwC Lab zaproszenie

Migrants as Agents of Change Social Remittances in an Enlarged European Union

by youth 0 Comments

Właśnie ukazała się monografia poświęcona społecznym przekazom migracyjnych, której pierwszym autorem jest prof. Izabela Grabowska. Książka jest efektem analizy zgromadzonego materiału w ramach projektu: Dyfuzja kulturowa poprzez społeczne przekazy migracyjne między Polską i Wielką Brytanią.

okładka książki

Grabowska I., Garapich M.P., Jazwinska E., Radziwinowicz A. (2016). Migrants as Agents of Change. Social remittances in an enlarged European Union, Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

Kup e-book tutaj