MwC Lab otrzymało nowy grant!

Jest nam miło poinformować, że jako partner w konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu, właśnie otrzymaliśmy prestiżowy grant w Programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w panelu: MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies, z projektem: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) [PL: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację]. Jak podkreśla Rada Europy: „perspektywa młodzieży rzadko jest uwzględniana w krajowej i międzynarodowej debacie na temat migracji. Potrzeby młodych migrantów powinny być lepiej rozumiane, a ich rola w społeczeństwie europejskim powinna zostać uznana” (COE 2017: 12).

Celem projektu MIMY jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją, co prowadzi do głównego pytania badawczego: Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z i dla migrantów?

W ramach projektu, proponujemy zestaw metod i technik badawczych takich, jak: statystyczną analizę danych wtórnych; jakościową analizę ustawodawstwa i polityk integracyjnych, zogniskowane wywiady grupowe z młodymi migrantami i ich rodzicami, wywiady częściowo ustrukturyzowane z młodymi migrantami, wywiady eksperckie, analizę dyskursu, wywiady biograficzne, badanie partycypacyjne (eng. participatory action research), badanie mapujące, badanie delfickie.

Członkowie polskiego zespołu: prof. Izabela Grabowska – kierownik projektu, dr Agnieszka Trąbka, dr Justyna Sarnowska i dr Paula Pustułka.

Leave a reply

Your email address will not be published.