Anzhela Popyk

Anzhela Popyk

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Pod opieką naukową. Prof. Izabeli Grabowskiej i Dr Pauli Pustułki przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Procesie Tranzycji Transnarodowych i Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce”. Zainteresowania naukowe obejmują studia migracyjne, studia nad dzieciństwem, studia nad wielokulturowością oraz wielojęzycznością dzieci i dorosłych.

Publikacje:

Popyk A., Pustułka P., Trąbka A. (2019). Theorizing Belonging of Migrant Children and Youth at a Meso-Level, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1 (171): 235–255. DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.011.10261.

Popyk A., Perkowska-Klejman A. (2019), Critical Analysis of the National Curricula Through Hofstede’s 4-D Model, Society Register, Vol. 3 no. 4 pp. 115-136. ISSN 2544–5502. DOI: 10.14746/sr.2019.3.4.07.

Popyk A., Buler M. (2018). Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci wewspółczesnej Polsce –przegląd literatury. W: Społeczne i gospodarcze skutki migracji:analiza wybranych aspektów. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGEL, st. 34-49.