Identyfikacja potrzeb psychologiczno-społecznych młodzieży licealnej, nacechowanej bardzo dużymi aspiracjami edukacyjno-zawodowymi i analiza wpływu organizacji na dobrostan badanej grupy.

Projekt jest realizowany we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

CELE PROJEKTU:

Identyfikacja potrzeb psychologiczno-społecznych młodzieży licealnej, nacechowanej bardzo dużymi aspiracjami edukacyjno-zawodowymi, w tym:

  • zbadanie konsekwencji psychospołecznych rosnących oczekiwań ze strony otoczenia wobec młodzieży licealnej z klasy średniej;
  • zbadanie wpływu elementów kultury organizacyjnej (szkoły) na dobrostan jej uczestników (uczniów).

METODOLOGIA:

  • Jakościowe badanie fokusowo-warsztatowe w formacie social Issues in Art & Music (Yeo & Jesvin 2014) na próbie 3 x 10 uczniów z klas maturalnych z klas IB (program z międzynarodową maturą);
  • Ankieta audytoryjna na próbie wszystkich uczniów Liceum Batorego (N=525) (weryfikacja skali problemów poruszanych podczas warsztatów oraz zaadaptowanie kwestionariusza Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS);
  • Warsztaty grupowe (wspierające) mające wesprzeć dobrostan badanej grupy;
  • Interwencja kryzysowa i strategia działania dla szkoły.