Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

MwC Lab otrzymało nowy grant!

by youth 0 Comments

Jest nam miło poinformować, że jako partner w konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu, właśnie otrzymaliśmy prestiżowy grant w Programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w panelu: MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies, z projektem: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) [PL: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację]. Jak podkreśla Rada Europy: „perspektywa młodzieży rzadko jest uwzględniana w krajowej i międzynarodowej debacie na temat migracji. Potrzeby młodych migrantów powinny być lepiej rozumiane, a ich rola w społeczeństwie europejskim powinna zostać uznana” (COE 2017: 12).

Celem projektu MIMY jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją, co prowadzi do głównego pytania badawczego: Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z i dla migrantów?

W ramach projektu, proponujemy zestaw metod i technik badawczych takich, jak: statystyczną analizę danych wtórnych; jakościową analizę ustawodawstwa i polityk integracyjnych, zogniskowane wywiady grupowe z młodymi migrantami i ich rodzicami, wywiady częściowo ustrukturyzowane z młodymi migrantami, wywiady eksperckie, analizę dyskursu, wywiady biograficzne, badanie partycypacyjne (eng. participatory action research), badanie mapujące, badanie delfickie.

Członkowie polskiego zespołu: prof. Izabela Grabowska – kierownik projektu, dr Agnieszka Trąbka, dr Justyna Sarnowska i dr Paula Pustułka.

19 views

Jak inspirować zmianę we własnej społeczności? Badaczki MwC Lab szkołą młodych liderów zmiany

by youth 0 Comments

Badaczki z Młodzi w Centrum Lab włączyły się w działania programu Młodzi Głosują Plus prowadzonego w ramach III Misji Uczelni. Program ten, realizowany przez konsorcjum partnerów pozarządowych oraz Uniwersytet SPWS ma za zadanie budowanie i umacnianie kompetencji liderskich, obywatelskich i społecznych wśród młodzieży licealnej.  W ramach finałowej konferencji tegorocznej edycji programu Dr Justyna Sarnowska i Dr Dominika Blachnicka-Ciacek poprowadziły warsztaty z uczniami szkół średnich mające na celu wzmocnienie praktycznych umiejętności dotyczących projektowania zmiany społecznej na poziomie lokalnym. Młodzież uczyła się diagnozować problemy i postawy społeczności lokalnych i interesariuszy wobec konkretnych wyzwań, mapować grupy interesu, realizować badania mające na celu zrozumienie potrzeb, leków i barier oraz budować inkluzywne strategie zmiany. Prof. Izabela Grabowska spotkała się z nauczycielami, żeby im opowiedzieć o idei uczenia się przez całe życie.

6 views

Migracja otwiera głowę!

by youth 0 Comments

W poniedziałek (10 czerwca) odbyła się dyskusja wokół książki Izabeli Grabowskiej: Otwierając głowę. Migracje i kompetencje społeczne. W roli dyskutanta wystąpił Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, a spotkanie poprowadziła Dominika Pszczółkowska.

Izabela Grabowska, Dominika Pszczółkowska

Książka pomaga zrozumieć, czym są nieuchwytne zasoby człowieka, traktowane jako trudno mierzalne, jakościowe komponenty kapitału ludzkiego, które człowiek nabywa i rozwija w efekcie nieformalnego uczenia się poprzez obserwację, komunikację i wspólne działania z innymi, przez całe życie (lifelong learning) i poprzez różne role społeczne (lifewide learning). Mowa tutaj o kompetencjach społecznych (social skills), które stały się słowem kluczem do współczesnego rynku pracy, a rozwijanie i wzmacnianie ich odbywa się poprzez migracje.

Paweł Kaczmarczyk, Izabela Grabowska

Izabela Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

31 views

Zaproszenie na spotkanie, pt.: Nieoczywiste wymiary migracji

by youth 0 Comments

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pt.: Nieoczywiste wymiary migracji wokół książki Izabeli Grabowskiej, pt.: Otwierając głowę. Migracje i kompetencje społeczne. Prosimy o wysłanie wiadomości z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu na adres: youth@swps.edu.pl.

Więcej szczegółów: https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/19659-dyskusja-wokol-ksiazki-izabeli-grabowskiej-otwierajac-glowy-migracje-i-kompetencje-spoleczne.


1 view

Wyróżnienie za rozprawę doktorską w konkursie im. Joanny Matejko dla Justyny Sarnowskiej

by youth 0 Comments

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Koordynator Młodzi w Centrum Lab, dr Justyna Sarnowska została wyróżniona w I edycji konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory za rozprawę doktorską: pt. Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy. Gratulujemy także pozostałym laureatkom konkursu: dr Joannie Kulpińskiej – laureatce nagrody głównej za rozprawę doktorską, mgr Gabrieli Gałeckiej – zdobywczyni nagrody głównej za pracę magisterską oraz wyróżnionym: dr Zofii Trębacz za rozprawę doktorską oraz mgr Marcie Kluszczyńskiej za pracę magisterską.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami pod patronatem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

dr Justyna Sarnowska, prof. Marek Okólski

dr Justyna Sarnowska

13 views

Youth Research Center on the IMISCOE Spring Conference: Transforming Mobility and Immobility: Brexit and Beyond

by youth 0 Comments

The IMISCOE Spring Conference: Transforming Mobility and Immobility: Brexit and Beyond took place on March 28-29 2019 at Sheffield University.

During the first conference day, Dominika Winogrodzka together with Olga Czeranowska (CMR) gave a presentation on “Geographical and occupational trajectories of multiple migrants from Poland” on the session “Future mobility.” Dominika Winogrodzka has presented the preliminary results of the research project “Peer groups and migration”. Dominika Winogrodzka and Olga Czeranowska were analysing the subjective and objective dimensions of careers (including consideration education and human capital, as well as duration and number of migrations) and the motivations behind young people’s international mobility and level of their satisfaction with results of migrations. In the presentation, both were considered quantitative and qualitative aspects of Polish immigration after 1989.

During the second conference day, Professor Izabela Grabowska together with Doctor Agnieszka Trąbka gave a talk on “Youth from Central and Eastern Europe facing risks in the UK. The comparative study of Poles and Lithuanians in the context of Brexit” on the “Brexit and uncertainties” session. The methodological concept of project “CEEYouth: The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit“ was presented. Professor Izabela Grabowska and Doctor Agnieszka Trabąka were presenting among others the research hypotheses, the mix-method methodology, the profile of participant of the quantitive part, the idea and timetable of synchronous and asynchronous encounters (24 months) and the research agenda (Presentation_Grabowska_Trabka).

Luka Klimavičiūtė (the member of CEEYouth project team) gave a speech on “Lithuanian and Polish returnees: knowledge transfer and long-term knowledge mobility” on “Returnings” session.

The programme of the event is available here.

46 views