Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Konferencja: Social Boundaries of Work

by youth 0 Comments

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Social Boundaries of Work, podczas której Justyna Sarnowska i Dominika Winogrodzka zaprezentowały artykuł: The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective [PL: Zmieniające się znaczenia pracy wśród młodych dorosłych z wykształceniem wyższym w perspektywie temporalnej] opublikowany we współautorstwie Pauli Pustułki na łamach czasopisma Przegląd Socjologiczny.

5 views

Czy Młodzi uratują świat?

by youth 0 Comments

Trwa 24. Festiwal Nauki, podczas którego nie mogło zabraknąć tematyki młodzieży i pokoleń. Dr Justyna Sarnowska i Dr Dominika Blachnicka-Ciacek wzięły udział w wywiadzie naukowym, przeprowadzonym przez red. Wawrzyńca Smoczyńskiego, wieloletniego dziennikarza tygodnika Polityka, a od niedawna Dyrektora Programu Nauk Społecznych. Dyskusja toczyła się wokół cech charakteryzujących współczesne pokolenie młodych oraz tego, jaki mają stosunek do przyszłości i zmiany klimatycznej. Część refleksji opierała się na opublikowanym niedawno raporcie Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja. Zachęcamy do odsłuchania nagrania z dyskusji (link).

4 views

SMART youth: Współpraca Edukacja-Biznes.

by youth 0 Comments

Budowanie wizerunku kształcenia zawodowego w firmie jako procesu najnowszych rozwiązań technologicznych, współpracy z ekspertami oraz możliwościami rozwoju zawodowego (Barrow 1990, Ambler 1996) w Polsce i za granicą, powinno być priorytetem szkół kształcenia zawodowego, a także polskiego biznesu (PARP 2013). Aby ułatwić realizacje tego zadania, należy opracować odpowiednie narzędzia ułatwiające proces tej współpracy (Małecki red. 2013).

Autor: Agata Smolak

Cele:

  • Analiza istniejących w Polsce modeli współpracy szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami;
  • Przedstawienie elementów, narzędzi i procesów ułatwiających nawiązanie, utrzymanie, monitorowanie i ewaluację współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem;
  • Opracowanie sugerowanych rozwiązań do implementacji na poziomie firm i szkół kształcenia zawodowego.

 

Koncepcja i plan badania:

Celem zaplanowanego badania jakościowego „Współpraca Edukacja-Biznes – perspektywa szkół kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw”, jest poznanie istniejących modeli współpracy między szkołami kształcenia zawodowego na poziomie szkół technicznych i branżowych z przedsiębiorcami, oraz zbadanie relacji z lokalnymi centrami kształcenia. Dodatkowo zaplanowano zbadanie procesów i narzędzi ułatwiających nawiązanie, podtrzymanie i ewaluację współpracy. Dotychczasowe badania koncentrowały się jedynie na barierach współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, które są związane z otoczeniem gospodarczym i społecznym szkół. Zauważono potrzebę zwiększenia wymiaru czasowego zajęć praktycznych w zakładach pracy, jednocześnie zwrócono uwagę na niechęć pracodawców do podejmowania bardziej kosztownych i wymagających form współpracy ze szkołami.

Badanie jakościowe z przedstawicielami szkół kształcenia zawodowego gdzie realizowana jest już współpraca z biznesem, pozwoli na rzetelną jej analizę z punktu widzenia szkoły, odpowie na pytania związane z modelem komunikacji, dzieleniem się wiedzą z pracodawcą czy chęcią wzajemnej promocji. Kolejnym etapem badania będą rozmowy z pracodawcami w celu ustalenia dobrych praktyk współpracy ze szkołami (uzyskanie odpowiedzi na pytania tj. jaka forma współpracy ze szkołą działa najlepiej i dlaczego właśnie ta). Końcową częścią badania będą wywiady z pracownikami Centrów Kształcenia Praktycznego, uzyskane informację pozwolą na uzupełnienie spektrum współpracy. Opracowane w tym celu narzędzie ma za zadanie zmonitorować istniejąca współpracę na lini szkoła – biznes i ułatwić wejście tej współpracy na poziom mistrzowski – wysokiej efektywności. Po testach narzędzia zostaną wypracowane wnioski i opracowany model współpracy idealnej szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami.

Metodologia: 

Metodologia badawcza zakłada zastosowanie jakościowej metody – technika wywiadu eksperckiego, będzie realizowana zgodnie z metodyka indywidualnego wywiadu pogłębionego w formie rozmowy według ustandaryzowanego kwestionariusza złożonego głównie z pytań otwartych na próbie (N=25). Respondentami w wywiadach będą reprezentanci przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w współpracy szkoła – biznes oraz reprezentanci szkół (nauczyciele, dyrektorzy szkół) – osoby posiadające doświadczenie oraz z przedstawiciele Centrów Kształcenia Praktycznego.

Zastosowane narzędzie pozwoli odpowiedzieć na szereg pytań m.in. Jakie są oczekiwania szkół i biznesu względem współpracy? Co działa , co nie działa ? Jak usprawnić te współpracę ?

Badanie poprzedzone było testowaniem kognitywnym, czyli wstępną fazą, w której poszczególne elementy narzędzia badawczego są sprawdzane z osobami o różnym poziomie kompetencji poznawczych, aby określić stopień zrozumiałości pytań, jednoznaczny charakter zastosowanych bodźców, a także celowość podjętych kwestii szczegółowych. W dalszej kolejności, zastosowany zostanie pilotaż na ograniczonej próbie, żeby sprawdzić trafność i rzetelność kwestionariusza. Następnie dane zostaną poddane analizie statystycznej, której elementami będą: opis statystyczny, wskazanie kluczowych zależności pomiędzy zmiennymi, zbudowanie modeli współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, wizualizacja danych i sporządzenie raportu.

Rezultaty i upowszechnianie:

Końcowym etapem będzie promocja badania i szerzenie rezultatów, poprzez dotarcie do jak największej liczby interesariuszy. W tym celu zaplanowano:

  • publikację raportu i wyników
  • prezentację raportu na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tej tematyce
  • przesłanie rekomendacji do Ministerstw RP, związków pracodawców i pracowników itp.
12 views

Siedem seminariów i trzy wystąpienia – MwC Lab w Fundacji Batorego

by youth 0 Comments

8 lipca odbyło się siódme i ostatnie w tym roku akademickim seminarium w cyklu spotkań zainicjowanych przez Michała Boniego w ramach Obserwatorium Młodych Fundacji Batorego. Przez kilka miesięcy debatowaliśmy o kluczowych aspektach życia młodzieży i młodych dorosłych w Polsce takich, jak: styl życia, relacje rówieśnicze, szkoła, płeć i seksualność, psychika, migracje, wchodzenie w dorosłość, zmiany klimatyczne, tożsamość. Spotkania zbierały w jednym miejscu, a od marca 2020, w jednej przestrzeni wirtualnej, badaczy i badaczki, społeczników i społeczniczki, publicystów i publicystki i szerokie audytorium osób, dla których młodzież i młodzi dorośli są ważną zbiorowością społeczną w Polsce.

Przedstawiciele i przedstawicielki Młodych w Centrum Lab, nie tylko uczestniczyli i uczestniczyły w każdym spotkaniu, zabierając głos w dyskusji, ale także wygłosiliśmy trzy prezentacje, dzieląc się naszą ekspertyzą i wynikami badań.

13 maja, Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka opowiedziała o psychicznych uwarunkowań wchodzenia w dorosłość;

10 czerwca, Dr Paula Pustułka, Dr Justyna Sarnowska i Mgr Marta Buler opowiedziały o wyprowadzkach z domu rodzinnego, mobilności przestrzennej i zakładaniu rodziny w kontekście wchodzenia w dorosłość na podstawie wyników badań z projektów Paczki przyjaciół & migracje i GEMTRA;

8 lipca, Dr Dominika Blachnicka-Ciacek podzieliła się wynikami z badania nad tożsamością młodych ludzi w obliczu katastrofy klimatycznej.

 

 

 

 

4 views

Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja

by youth 0 Comments

Jan Ciemniewski, aktywista Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, kadr z filmu „Symbioza”

„Trzeba mieć nadzieję, że świat można zmienić, choć nie należy mieć pewności” – mówiła jedna z rozmówczyń badania na temat stosunku młodych Polaków do zmian klimatycznych, kierowanego przez Dr Dominikę Blachnicką-Ciacek z  Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS.

Jak młodzi ludzie w Polsce mierzą się z problemem kryzysu klimatycznego? Jak kształtują się relacje między świadomością, wiedzą i praktykami? Gdzie leży poczucie odpowiedzialności i wpływu “zwyczajnych” Polaków na stan i losy Ziemi, a jak to wygląda z perspektywy aktywistów i aktywistek? Zapraszamy do lektury właśnie opublikowanego raportu z badań oraz obejrzenia cyklu etiud dokumentalnych przybliżających sylwetki osób zaangażowanych w działania proklimatyczne.

 

 

15 views

Projekt BULTRA – ruszamy z rekrutacją!

Jak doświadczenie szkolnej przemocy rówieśniczej wpływa na podejmowanie decyzji w życiu dorosłym?

Czy funkcjonowanie w roli sprawcy, ofiary lub świadka przemocy klasowej w okresie adolescencji ma znaczenie dla dalszej edukacji, pełnionych ról zawodowych i rodzinnych w życiu dorosłym?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu naukowego „BULTRA – Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji”


Jaki jest cel badania? Określenie wpływu doświadczania przemocy rówieśniczej na kształtowanie się biografii młodych ludzi w obszarze edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego jak i decyzji mobilnościowych.

Kogo szukamy? W badaniu wezmą udział osoby w przedziale wiekowym 19-3o lat, które doświadczyły przemocy rówieśniczej (w roli sprawcy, ofiary lub świadka).

Na czym będzie polegać badanie? Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, każdy uczestnik/uczestniczka badania otrzyma wiadomość potwierdzającą z prośbą o ustalenie dogodnego terminu rozmowy, która odbędzie się online i potrwa ok. 1.5-2 godziny.

Dlaczego warto wziąć udział? Udział w projekcie ma nie tylko znaczenie naukowe, ale pozwala osobom badanym na uporządkowanie swoich doświadczeń i refleksję nad ich potencjalnym wpływem na podejmowane decyzje w życiu dorosłym.

Formularz rekrutacyjny znajduje się tutaj

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami BULTRA 


Dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie!

Zespół badawczy:

dr Paula Pustułka

dr Małgorzata Wójcik

Dominika Winogrodzka

Maria Mondry

Masz dodatkowe pytania związane z udziałem w projekcie? Skontaktuj się: dwinogrodzka@swps.edu.pl

178 views

Artykuł o solwatacji społecznej przyjęty do druku w Studiach Socjologicznych

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że artykuł napisany przez dr Justynę Sarnowską, dr Paulę Pustułkę i Igę Wermińską-Wiśnicką pt. Słabe państwo i solwatacja społeczna w obszarze łączenia pracy   z rodzicielstwem został przyjęty i zostanie opublikowany w Studiach Socjologicznych.

Publikacja powstała na podstawie wyników badań fokusowych prowadzonych z rodzicami i pracodawcami w ramach dwóch projektów badawczych “Fokus na 100 lat praw kobiet” oraz “Łączenie rodzicielstwa z pracą z perspektywy rodziców-pracowników oraz pracodawców.  Autorki użyły pojęcia solwatacji znanego z chemii, do zaprezentowania procesu powolnego „rozpuszczania się” porządku prawnego związanego z opieką nad dzieckiem w wyniku różnych interakcji społecznych.

Powstałe w ten sposób pojęcie solwatacji społecznej odnosi się do praktyk związanych z godzeniem obowiązków pracownika i rodzica na poziomie makro (państwo), mezo (przedsiębiorstwo) i mikro (rodzina).  Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

20 views

Rozpoczynamy projekt MATKA 360

by youth 0 Comments

Zespół MwC rozszerza działania badawcze dotyczące tranzycji do macierzyństwa poprzez projekt Matka 360 stopni – droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i ekspertów, w ramach którego przeprowadzone zostaną rozmowy badawcze z ekspertami, zawodami wspierającymi proces ciąży i rodzicielstwa oraz blogerami parentingowymi.

Projekt Matka 360 jest projektem wspierającym przedsięwzięcie badawcze GEMTRA (http://youth.swps.pl/gemtra/). Celem projektu jest diagnoza zjawiska macierzyństwa intensywnego, przyjrzenie się zawodom przyszłości (teraźniejszości?) związanymi z usługami wsparcia społecznego (s)tworzonymi dzięki rozwojowi Internetu w pokoleniu Y i Z oraz wpływ pandemii na zmiany dotyczące podejściom do macierzyństwa.

Macierzyństwo profesjonalizuje się, w związku z czym wymaga stałej interwencji różnego typu ekspertów reprezentujących różne obszary ważne na etapie tranzycji do rodzicielstwa. Po pierwsze, przy szczególnym stopniu zmedykalizowania ciąży oraz prywatyzacji opieki medycznej w Polsce, kobiety decydujące się na macierzyństwo przypisują istotną rolę lekarzom ginekologom oraz położnym.

Wiedza o macierzyństwie w coraz mniejszym stopniu pochodzi zatem z transmisji międzypokoleniowej czy socjalizacyjnej, a częściej opiera się na przekazie personelu medycznego oraz – co ważniejsze – z ekspertyzy oferowanej przez młodych ekspertów (zob. też Gee, Levine 2009), których kwalifikacje niekoniecznie formalnie dotyczą wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie ciąży i porodu.

Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi internetowych, m.in. Hangout, Skype, Zoom, Teamlink i inne. Z jednej strony jest to odpowiedź na sytuację epidemiologiczną, z drugiej, pozwoli na dotarcie do ekspertów świadczących usługi w różnych regionach kraju. Szczegóły TUTAJ.

7 views

Rusza nowy projekt BULTRA!

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy w MwC Lab nowy projekt BULTRA: „Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji”.

Projekt ma na celu zrozumienie znaczenia retrospektywnego czynnika psychologicznego (tj. szkolna przemoc rówieśnicza w okresie adolescencji i uczestnictwo w niej w charakterze ofiary, sprawcy lub świadka) na późniejsze procesy tranzycyjne związane z wchodzeniem w dorosłość.  Chcemy zbadać, na ile syndrom post-bullyingowy i szersze doświadczenia bullyingu wpływają na współczesne biografie młodych ludzi, zarówno w zakresie edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego, jak i decyzji mobilnościowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu!

17 views

Nowa publikacja z projektu CEEYouth

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że na podstawie wyników badań prowadzonych w projekcie CEEYouth ukazał się artykuł Agnieszki Trąbki i Pauli Pustułki „Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit” opisujący strategie radzenia sobie z sytuacją Brexitu przez młodych polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Artykuł ukazał się w wolnym dostępie i jest do pobrania ze strony czasopisma Journal of Ethnic and Migration Studies. Zachęcamy do lektury!

9 views