Cyfrowa młodzież / Cyfrowi rodzice

Opiekun: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

  • Samowykluczenie ze świata realnego
  • Podświaty i nanokultury w świecie globalnej komunikacji
  • Socjalizacja do korzystania z nowych mediów
  • Kompetencje kulturowe młodych i ich transfer
  • Digital Parenting

 

Krótki opis obszaru tematycznego: 

Popularyzacja usieciowionych mediów cyfrowych wywarła istotny wpływ na praktyki społeczne i kulturowe młodych Polaków – od edukacji po rozrywkę. Interesuje nas poziom kompetencji medialnych młodych ludzi, możliwości ich podnoszenia, ale także to, jaki wpływ media wywierają na najszerzej rozumiane relacje międzypokoleniowe. Chcemy również badać przemiany społecznego funkcjonowania starszych form kulturowych (jak np. książka) wśród młodych ludzi oraz rozwój nowych form komunikowania i protokoły korzystania z nich.

Kluczowe problemy badawcze stawiane w obszarze tematycznym:

Kształt praktyk kulturowych i społecznych młodych użytkowników mediów

Udział mediów w procesach edukacyjnych i wychowawczych

Media a niwelowanie/pogłębianie podziałów społecznych

Cele działań badawczych i aktywizacyjnych w obszarze tematycznym:

Obserwacja i analiza, które w przyszłości mogą stać się podstawą interwencji

Podnoszenie poziomu kompetencji medialnych młodych Polaków

Projekty zrealizowane:

Młodzi i media, Obiegi kultury, Tajni kulturalni, Kompetencje komunikacyjne Polaków, Praktyki kulturalne Polaków

Projekty do realizacji:

kompetencje kulturowe, cyfrowe rodzicielstwo