Wyzwania i strategie łączenia pracy i edukacji z rodzicielstwem wśród studentów i absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS (kulturoznawstwa, filologii i socjologii)

Akronim: EDUPRO (EDUkacja, Praca, ROdzicielstwo)

Problem badawczy

Po okresie boomu edukacyjnego po transformacji ustrojowej i w pierwszej dekadzie nowego milenium, problematyka kontynuowania edukacji na poziomie uniwersyteckim stanowi wielowymiarowe zjawisko społeczne wymagające szczegółowych analiz. Pewne aspekty ścieżek zdobywania dyplomu wyższej uczelni zostały dobrze opisane w literaturze przedmiotu, w której odnajdziemy prace poświęcone czynnikom motywującym jednostki do studiowania, satysfakcji z dokonanego wyboru placówki oraz kierunku studiów, a także losom absolwentów
i procesom przejścia z edukacji na rynek pracy. Zdecydowanie mniej uwagi poświecono jak dotąd, mniej standardowym i nietradycyjnym drogom edukacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego. W kręgu tych zagadnień występują kwestie związane ze studiowaniem na uczelniach niepublicznych, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, a także łączenie edukacji z realizacją innych rol społecznych. Na przecięciu tych obszarów na szczególną uwagę zasługują strategie jednostek, które jednocześnie studiują i pracują, a także tych osób, które studiują i wychowują dzieci. Rozszerzając zakres poprzedniego projektu badawczego dotyczącego łączenia studiowania z pracą zawodową oraz modeli przejść absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy (Sarnowska et al. 2016), w proponowanych badaniach poruszamy i analizujemy problematykę łączenia edukacji z życiem rodzinnym (a często również jednocześnie z pracą zawodową) wśród studentek i studentów WNHiS Uniwersytetu SWPS (kulturoznawstwa, filologii i socjologii). Szczególnie zatem skupiamy się na dwóch obszarach procesu wchodzenia w dorosłość i trazycji, tj. zakładaniu rodziny/decyzjom prokreacyjnym oraz kontynuacji edukacji na poziomie studiów wyższych.

Cele projektu

Głównym naukowym celem projektu jest zbadanie jak studentki i studenci na WNHiS Uniwersytetu SWPS łączą studia wyższe z życiem rodzinnym. Wśród celów szczegółowych znajdują się:

 1. Kontynuowanie jakościowego monitoringu losów społeczno-zawodowych WNHiS jako działanie komplementarne wobec ilościowego monitoringu losów absolwentów szkół wyższych w Polsce, który jest prowadzony przez MNiSW na podstawie danych ZUS
 2. Eksploracja i analiza zależności między decyzjami edukacyjnymi (studia wyższe) a decyzjami prokreacyjnymi (posiadanie dzieci), tj. określenie wpływu posiadania lub planowania dzieci na strategie decyzyjne w zakresie:
  1. momentu biograficznego podjęcia studiów (kiedy)
  2. motywacji do wyboru konkretnego kierunku i trybu studiów (jakie),
  3. wyboru Uniwersytetu SWPS (dlaczego).
 3. Zbadanie zależności między rolami społecznymi studenta i rodzica (konflikt ról, konflikt i napięcie w roli) oraz przyjrzenie się dodatkowym charakterystykom, które mogą wpływać na strategie i motywacje rodziców-studentów. Do ważnych zmiennych należeć mogą płeć i wiek, a także sytuacja jednostki na rynku pracy, miejsce zamieszkania oraz sytuacja rodzinna (np. rola partnera/ki czy innych bliższych/dalszych członków rodziny – motywacja, wsparcie w domenie opieki, etc.)
 4. Przyjrzenie się temu, jak przebiega edukacja studentów-rodziców na WNHiS Uniwersytetu SWPS oraz skontrastowanie ich doświadczeń i wyników z danymi zebranymi wśród studentów i absolwentów łączących edukację z pracą zawodową. Szczególną uwagę w projekcie poświęca się:
  1. Prześledzeniu i opisaniu ścieżek karier zawodowych studentów-rodziców na WNHiS USWPS zarówno w trakcie trwania studiów, jak i przed ich podjęciem.
  2. Opiniom studentów-rodziców na temat wartości dyplomu uczelni wyższej na rynku pracy.
 5. Wskazanie największych wyzwań studenckiego rodzicielstwa oraz diagnoza potrzeb studentów-rodziców WNHiS w zakresie instytucjonalnego i infrastrukturalnego wsparcia.
 6. Ukazanie doświadczenia osób, które w tym samym czasie studiują, pracują i wychowują dzieci jako zwierciadła złożonych wyzwań edukacyjnych (wymóg posiadania wyższego wykształcenia), zawodowych (wymóg posiadania doświadczenia, obwarowania finansowe) oraz rodzinnych (potrzeba posiadania rodziny) wśród młodych w drugiej dekadzie XXI wieku.