Metodologia

Badanie ma charakter przede wszystkim eksploracyjny, wprowadzając również drugoplanowy element diagnostyczny. Proponowane podejście to badanie jakościowe, które pozwolą na zdobycie bogatej wiedzy o wysokim stopniu uszczegółowienia.

Planowane jest przeprowadzenie 30 wywiadów ustrukturyzowanych z rodzicami-studentami (absolwentami kulturoznawstwa, filologii i socjologii). Taka technika badawcza pozwoli z jednej strony na wysoki stopień standaryzacji pytań, z drugiej da możliwość osobie badanej dłuższej wypowiedzi na dane zagadnienie.

Zastosowany zostanie dobór nielosowy dogodnościowy, a następnie celowy nakierunkowany na osiągnięcie zróżnicowania respondentów w zakresie następujących charakterystyk:

  • płeć (z założeniem liczniejszej reprezentacji studentek-matek)
  • wiek respondenta (osoby młode: 19-35 lat)
  • liczba i wiek posiadanych dzieci (kryterium udziału w badaniach jest posiadanie co najmniej   jednego dziecka w wieku 0-12 lat; zakładane jest zróżnicowanie/rozpiętość cech socjo-demograficznych w celu ukazania różnorodnych wyzwań wśród rodziców dzieci małych vs starszych/w wieku szkolnym)
  • kierunek studiów (socjologia, kulturoznawstwo i in.)
  • tryb studiowania;
  • rok studiów (reprezentacja studentów pierwszych versus ostatnich lat studiów)
  • miejsce zamieszkania (uwzględnienie osób z Warszawy oraz dojeżdżających na zajęcia).

Zebrany materiał empiryczny zostanie zakodowany za pomocą metod open and selective coding, które umożliwią analizę tematyczną i porównawczą, tak w obrębie poszczególnych przypadków, jak i na całym zbiorze.