DR AGNIESZKA TRĄBKA – badaczka migracji, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Od 2018 roku pracuje także jako badaczka w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie w projektach „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu” oraz „Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną integrację” (akronim MIMY, H2020). Jej zainteresowania naukowe obejmują związki migrantów z zamieszkiwanymi przez nich miejscami, migracje w biegu życia oraz jakościowe metody badawcze. Publikowała m. in. w czasopismach „Journal of Ethnic and Migration Studies”, „Journal of Environmental Psychology” i „Field Methods”. Jest sekretarzem redakcji czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” oraz członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

Wybrane publikacje:
2018 Questionable Insiders: Changing Positionalities of Interviewers throughout Stages of Migration Research, Field Methods (współautorstwo z Justyną Bell i Paulą Pustułką) [w druku]

2018 A Private Empowerment and Public Isolation: Power in the Stories of Migrant ‚Mother-Poles, Identities: Global Studies in Culture and Power, 25:6, 668-686: doi.10.1080/1070289X.2017.1291190. (współautorstwo z Paulą Pustułką)

2018 Zmiany przywiązania do miejsca zamieszkania pod wpływem mobilności i ich znaczenie dla dobrostanu jednostki, w: Anczyk A., Grzymała-Moszczyńska J. i Krzysztof-Świderska A. (red.) Psychologia kultury – kultura psychologii, Katowice: Wydawnictwo Sacrum.

2017 Self-positioning as a man in transnational contexts: Constructing and managing hybrid masculinity, NORMA: International Journal for Masculinity Studies vol. 12, no 2, p. 144-158, Doi: 10.1080/18902138.2017.1341768
(współautorstwo z Katarzyną Wojnicką)

2016 Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom”: pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4, s. 165-180.

2016 Wybór, kontrola i refleksja: kategoria sprawstwa w badaniach migracyjnych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3, s. 81-102.

2015 Experiences of Polish and American Third Culture Kids in comparative perspective, w: Saija Benjamin & Fred Dervin (red.) Migration, Diversity and Education, Palgrave MacMillan, s. 187-209.

2014 Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 284.