INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

PRACE O MŁODYCH / YOUTH WORKING PAPER

 

 1. PRACE O MŁODYCH akceptują:
 • oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne lub przeglądowe
 • zorganizowane formy dyskusji na określone tematy oraz kluczowe z punktu widzenia problematyki osób młodych artykuły wraz z krytycznymi komentarzami specjalistów
 • doniesienia z badań i polemiki
 1. Artykuły nie powinny przekraczać objętości 3 arkuszy (120 tysięcy znaków razem ze spacjami), wliczając w to bibliografię, tabele, ryciny oraz przypisy.
 2. Każdy artykuł przesyłany jest do anonimowego recenzenta.
 3. Tekst powinien być napisany czcionką 12 pkt. (bezszeryfową np. arial) na podwójnej interlinii, margines 3 cm z lewej strony. Należy przesłać plik na adres youth@swps.edu.pl – tekst w dowolnym popularnym edytorze, najlepiej w Word.
 4. Wszystkie artykuły winny zawierać pełen tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Artykuły empiryczne winny mieć wyodrębnione wprowadzenie, metodę badawczą, rezultaty oraz omówienie wyników.
 5. Tabele muszą być numerowane w odpowiedniej kolejności i opatrzone pełnymi tytułami. W tabelach nie powinny znajdować się dane, które znajdują się w tekście np. w formie diagramu.
 6. Liczba opisów zamieszczanych na rycinach powinna być zminimalizowana w stopniu, w jakim jest to tylko możliwe. Elementy redundantne opisów nie powinny znajdować się na rycinach, lecz w legendzie.
 7. Tytuł powinien być krótki i jednoznaczny (do 12 słów). Po tytule znaleźć się winny wszystkie dane personalne autora, a w szczególności miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, e-mail. W przypadku pracy napisanej przez kilku autorów należy podać stopnie i tytuły naukowe wszystkich współautorów oraz dokładne adresy ich miejsca pracy. Dla ułatwienia pracy redakcji należy podać dokładny adres wraz z telefonem oraz e-mailem osoby, która odpowiedzialna jest za korespondencję, korektę autorską.
 8. Symbole matematyczne i statystyczne powinny być napisane kursywą. To samo dotyczy słów pochodzenia angielskiego, łacińskiego lub greckiego. Nie należy stosować innych wyróżnień (pogrubienie, podkreślenie, rozstrzelenie).
 9. Ryciny i dane (np. w formie tabel) cytowane w maszynopisie z innych źródeł muszą być zaopatrzone przez autora, i na jego odpowiedzialność, w adnotację o zezwoleniu na ich wykorzystanie dla celów publikacyjnych.
 10. Uwagi dotyczące współpracy, sponsoringu czy też informacje o związku z innymi opracowaniami powinny być wyrażone w formie maksymalnie syntetycznej.
 11. Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji objętych zastrzeżeniem odpowiedzialny jest autor.
 12. Pozycje bibliograficzne cytowane w tekście powinny być sporządzone według tego samego wzorca. W tekście i w przypisach podajemy nazwisko autora(ów) i rok wydania, jak np. (Berne i Kowalski, 1995). Jeżeli autorów jest więcej niż 4 podajemy jedynie pierwsze nazwisko dopisując „i in.”. W literaturze poszczególne pozycje umieszczone w porządku alfabetycznym, powinny obejmować nazwisko, inicjały imion, rok, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer tomu, numery stron, jak na przykład:
 • Thompson, T. (1993). Remote associate problem sets in performance feedback paradigms, Personality and Individual Differences, 14, 1, 11–14.

w przypadku książek:

 • Fodor, J.A. (1993). The problem of meaning in the philosophy of mind. Boston: MIT Press.

książek redagowanych:

 • Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red). (1992). Różnice indywidualne: możliwości i preferencje. Wrocław: Ossolineum.

w przypadku rozdziałów w książkach:

 • Michon, A., Jakson J.L. (1985). Time experience. W: A. Michon, J.L. Jakson (red.), Time, mind and behavior (s. 2–17). Heidelberg: Springer Verlag.

Korekta musi być dokonana, na dostarczonym przez Redakcję wydruku, zgodnie ze standardami. Nie należy przywracać pierwszej wersji „autorskiej”, gdy materiały zostały już redagowane.