Tytuł: Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracy

Cele:

Ogólnym celem naukowym projektu było zbadanie procesów i modeli przejść absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy. Wśród celów szczegółowych znajdowały się:

  1. Zbadanie motywów wyborów takich, a nie innych kierunków podjętych przez absolwentów WNHiS USWPS oraz takiej a nie innej Uczelni;
  2. Przyjrzenie się temu, jakie znaczenie w procesie wchodzenia na rynek pracy miał wybór kierunku kulturoznawstwa lub socjologii;
  3. Przyjrzenie się temu, jakie znaczenie w procesie wchodzenia na rynek pracy miał wybór Uniwersytetu SWPS;
  4. Zbadanie ścieżek karier absolwentów WNHiS USWPS zarówno w trakcie trwania studiów, jak i po ich ukończeniu;

W postępowaniu badawczym stawiano następujące pytania:

  1. Jakie są modele wejścia absolwentów WNHiS USWPS na rynek pracy?
  2. Jaką wartość na rynku pracy ma dyplom USWPS WNHiS?
  3. Jakie znaczenie dla późniejszego przebiegu życia zawodowego ma łączenie edukacji z pracą? Jak to oddziałuje na jakość pracy? Jak to oddziałuje na jakość edukacji?

Koncepcja i plan badania:

Badanie założone w tym projekcie miało charakter jakościowy. Były to wywiady pogłębione ustrukturyzowane. Taka technika badawcza pozwala z jednej strony na wysoki stopień standaryzacji pytań, z drugiej daje możliwość osobie badanej dłuższej wypowiedzi na dane zagadnienie.

Metodologia

Badanie miało charakter wyłącznie eksploracyjny. Przeprowadzono 41  wywiadów pogłębionych wśród absolwentów socjologii i kulturoznawstwa, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż 48 miesięcy i nie później niż 12 miesięcy przed momentem badania. Kluczowym był dobór zróżnicowany ze względu na płeć i wiek (do 30 roku życia).

Rezultaty

Wyniki badań stanowią podstawę dalszych analiz zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Końcowym efektem badania jest raport „Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?” (link)

Czas trwania projektu: 09.2015 – 01.2016

Finansowanie: Badania Statutowe WNHiS Uniwersytetu SWPS (BST 2014)