Młodzi, migracje i rozwój

Opiekun: dr Paula Pustułka

  • Młodzi w globalnych procesach mobilności
  • Młodzi migranci w różnych częściach globu
  • Wyjazdy zagraniczne młodych Polaków i Europejczyków;
  • Młodzi w migracjach wewnętrznych a szersze skutki urbanizacji i globalizacji
  • Migracje a proces „wchodzenia w dorosłość” (emerging adulthood) – młodzi migranci w rolach rodzinnych i zawodowych
  • Młodzi w dobie globalnych nierówności
  • Młodzi jako globalny i lokalny prekariat
  • Teorie rozwoju społecznego, systemów światowych, globalnego i zrównoważonego rozwoju wobec młodych
  • Społeczne I polityczne przekazy migracyjne (social and political remittances) wśród młodych
  • Młodzi (w tym młodzi migranci) w agendach międzynarodowych działań na rzecz rozwoju (np. w zakresie zdrowia, edukacji, równości płci, redukowania ubóstwa, praw człowieka czy ochrony środowiska naturalnego).

Średnia wieku migranta  w skali globu to 39 lat i choć zasadniczo w ostatnich latach wzrasta, to wciąż wskazuje na profil demograficzny przepływów zdominowany przez jednostki, które stosunkowo niedawno – lub dopiero po doświadczeniu mobilności – wchodziły w okres dorosłośći. W 2013 roku aż 33,1% globalnej populacji migrantów stanowiły osoby w wieku 15-34 lata. Wskaźnik ten był jeszcze wyższy dla krajów rozwijających się (37,9 %, ONZ 2013). W niektórych regionach świata – np. w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – wskazuje się obecnie na „odmłodzenia” (rejuvenation) populacji migrantów.

W obszarze badawczym Młodzi, migracje i rozwój podejmujemy zagadnienia związane z procesami „wchodzenia w dorosłość” (emerging adulthood) i innymi doświadczeniami związanymi z mobilnością w młodym wieku na poziomie mikro (jednostkowym), oraz kontekstualizujemy je w skali makro (społeczności).

Wskazujemy więc na związki między sytuacją młodych ludzi w różnych krajach i regionach zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju społecznego. Na te zagadnienia nakładamy soczewkę studiów migracyjnych. Pokazujemy regionalne oraz osobiste przyczyny i skutki migracji młodych ludzi. W skali Europy wskazujemy na szeroką gamę doświadczeń młodych migrantów. Obejmują one m.in.:

interkontynentalne przepływy osób poniżej 30 bądź 35. roku życia w grupach uchodźców i migrantów ekonomicznych z krajów rozwijających się,

migracje z krajów bloku postkomunistycznego do Europy Zachodniej,

mobilność studentów i młodych globalnych elit.

Wskazujemy, że tak migracje wewnętrzne, które stanowią odpowiedź na szersze procesy urbanizacji i odzwierciedlają rzeczywistość młodych w dobie postindustrializmu, jak i wyjazdy międzynarodowe można i należy analizować przez pryzmat globalnych i regionalnych nierówności, szczególnie tych związanych z dostępem do różnego rodzaju zasobów (finansowych, edukacyjnych, naturalnych itp.) Młodzi ludzie są grupą szczególnie skłonną do wyjazdów, ale też grupą narażoną na sprekaryzowanie. Co więcej, w wielu regionach świata wyjazd z miejsca pochodzenia pozostaje jedyną szansą na znalezienie godnej pracy, wyjście z biedy, czy ucieczkę przed przemocą i prześladowaniami. Na poziomie teoretycznym, łączymy teorie rozwoju społecznego z osiągnięciami studiów migracyjnych – np. perspektywą krajów wysyłających i przyjmujących.. Tym samym zastanawiamy się, jak społeczne i polityczne przekazy migracyjne (social and political remittances) mogą przyczyniać się do rozwoju społecznego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Odnosimy się do pozycji młodych ludzi w działaniach organizacji międzynarodowych. Zgodnie z ustaleniami prezentowanymi w Millennium Development Goals czy raportami ONZ, nie traktujemy migracji jako panaceum na niezrównoważony rozwój. Natomiast staramy się łączyć wiedzę o migracjach i rozwoju, by lepiej wpływać na politykę społeczną wobec młodych ludzi.