Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Oferta pracy w projekcie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

by youth 0 Comments

Warszawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, centrum badawcze Młodzi w Centrum Lab

Konkurs: SONATA BIS – ST

Stanowisko: SYPENDYSTA – DOKTORANT/PhD Candidate junior researcher (1 stypendium)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 marca 2017

Wymagania:

Niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe z zakresu nauk społecznych;
 • Uczestnictwo w studiach III stopnia w zakresie socjologii;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • Udokumentowane zainteresowania i/lub doświadczenia badawcze związane z co najmniej jednym wymienionych obszarów: socjologia młodych, socjologia migracji, społeczności lokalne, rynek pracy;
 • Silna motywacja do pracy naukowo-badawczej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne (praca z osobami młodymi o różnej sytuacji na rynku pracy);

Pożądane:

 • Doświadczenie w kodowaniu danych ilościowych (Excel, SPSS);
 • Doświadczenie w pracy z danymi jakościowymi w programach do analizy danych (np. Atlas);
 • Doświadczenie w obszarze desk research, szczególnie w zakresie kwerend literatury oraz opracowania dokumentów i raportów;
 • Umiejętność prowadzenia wywiadów pogłębionych.

Opis zadań:

Kandydat będzie realizować zadania przewidziane w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”.

Forma składnia ofert: e-mail: youth@swps.edu.pl; proszę przesłać dokumenty w jednym folderze zip/pdf podpisanym imieniem i nazwiskiem

Warunki zatrudnienia: praca w ramach Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS, w dynamicznym zespole; okres stypendium: 6 miesięcy okres próbny, z możliwością przedłużenia (projekt trwa do 2020); kwota stypendium: 3 tys. PLN (netto).

Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty – Curriculum Vitae, list motywacyjny, kopia dyplomu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Miejsce składania ofert: youth@swps.edu.pl

Link do ogłoszenia na stronie NCN

7 views

Prace o Młodych (YOUTH WORKING PAPERS) zapraszają do publikowania!

by youth 0 Comments

Prace o Młodych…

Korzyści dla Autorów

 • to przedpublikacyjna seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.
 • Zawiera prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • Posiada własny numer ISSN (2543-5213); procedura uzyskania numeru doi jest w trakcie.
 • Umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych.
 • Zdobycie warsztatu przed publikowaniem w popularnych czasopismach naukowych.
 • Podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi.
 • Rozpoczęcie dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki.
 • Zdobycie konstruktywnej informacji zwrotnej nt. swojej pracy.
swps_jesien_2013_ludzie_232

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Redaktor Prac o Młodych

@: ajastrzebowska@swps.edu.pl

Zapraszamy osoby, które:

 • napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą,
 • doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze,
 • inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej, zajmujące się tematyką osób młodych.
5 views

Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość

by youth 0 Comments

Zapraszamy na seminarium Instytutu Nauk Społecznych we współpracy z Młodymi w Centrum Lab, pt.: „Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość”.

KIEDY: 27 lutego (poniedziałek), godzina 15:00

GDZIE: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konferencyjna na II piętrze

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka zaprezentuje wyniki swojego pilotażowego badania, o tym, jak to jest być dorosłym w dzisieszej rzeczywistości społecznej w Polsce i co to oznacza dla młodych ludzi.

dorota

„Obecnie zauważa się coraz późniejsze osiąganie przez młodych ludzi tak zwanych społecznych wskaźników dorosłości. Wyprowadzka z domu rodzinnego, wchodzenie w związek małżeński, prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, pierwsza praca, ukończenie edukacji czy urodzenie dziecka ma miejsce w coraz starszym wieku. Wskaźniki te w literaturze przedmiotu nazywane są „Wielką Piątką”, (z j. ang. „Big Five” – Settersten, 2011). Należy jednak zauważyć, że „tradycyjne” definiowanie dorosłości poprzez wchodzenie w role społeczne, może różnić się od tego, w jaki sposób młodzi dziś postrzegają i w konsekwencji, definiują dorosłość.” (ze wstępu do referatu).

Autorka referatu postawiła sobie pytania badawcze:

 1. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorosłość, co ten termin oznacza dla nich? Czy obiektywne markery („Big Five”), tj. wyprowadzka z domu, założenie własnego gospodarstwa domowego itd. są postrzegane przez młodych dorosłych jako istotne kryteria dorosłości?
 2. W jaki sposób młodzi osiągają dorosłość? Czy postrzegają siebie jako osoby dorosłe?
 3. Jakie trudności napotykają na swojej drodze do dorosłości?

Badanie zrealizowano w ramach tzw. „mix-method” przy zastosowaniu zarówno jakościowego, jak i ilościowego kompetentu badania. Zebranych ponad 3300 odpowiedzi na internetową ankietę dopełnia 20 wywiadów pogłębionych z młodymi w wieku 18-29 lat.

ZAPRASZAMY

146 views

MŁODZI EUROPEJCZYCY W INTERNECIE – ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

by youth 0 Comments

Zapraszmy na spotkanie, które podsumowuje międzynarodowy projekt realizowany przez 150 naukowców i ekspertów z 33 krajów. Podczas seminarium badacze z polskiego zespołu EU Kids Online przedstawią najważniejsze wyniki badania a także jego założenia metodologiczne, informacje o przebiegu oraz osiągnięcia kolejnych etapów projektu.

Kiedy: 6 lutego, godz. 15:00

Gdzie: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konf. na IV piętrze

ZAPROSZENIE

O PROJEKCIE

Pierwszy etap projektu (EU Kids Online I, 2007-2009) polegał na zebraniu, opisaniu i ocenie wyników wcześniej przeprowadzonych badań nad korzystaniem z Internetu przez dzieci oraz wskazanie luk w bazie istniejących danych.

W ramach drugiego etapu projektu (EU Kids Online II, 2009-2011) zaprojektowano i przeprowadzono ogólnoeuropejskie badanie ankietowe, w którym wzięły udział dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z 25 krajów Unii Europejskiej.

Analizy oraz badania uzupełniające zrealizowane w trzecim etapie EU Kids Online (EU Kids Online III, 2011-2014) dostarczyły rzetelnej, szerokiej i unikalnej wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań korzystania z Internetu i nowych technologii przez młodych Europejczyków.

Uzyskane informacje o zwyczajach dzieci i rodziców w zakresie korzystania z Internetu będą wykorzystywane przy programach promocji środowiska bezpiecznego Internetu dla dzieci.

Pierwsze trzy etapy projektu były finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet Komisji Europejskiej (obecnie Better Internet for Kids).

ZAPRASZAMY!

1 view

Życie jako projekt – konferencja o Młodych na Uniwersytecie Zielonogórskim

by youth 0 Comments

Mamy przyjemność zasiadać w komitecie organizacyjnym konferencji poświęconej Młodych, która odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

O konferencji

Młodzież jest ważnym segmentem społeczeństwa i odgrywa w społeczeństwie istotną rolę jako ogniwo transferu generacyjnego. Naukowe dyskusje i debaty dotyczące tej kategorii społecznej różnią się od publicystycznych i medialnych przekazów. W jednych i drugich pojawiają się jednak pytania fundamentalne o to, kim są współcześni młodzi ludzie, czy stanowią realną siłę społeczną, czy są zdolni do sprzeciwu i jakich wartości będą bronić najbardziej?

Rola młodzieży w świecie była różnie definiowana w zależności od społecznego zapotrzebowania– od wiernego naśladowania dorosłych, przez zbuntowanie i negację świata dorosłych do obojętności i wygodnej konsumpcji. Szczególnie zmiana widoczna była w okresie przejścia systemowego, kiedy to młodzież z antysystemowej stała się prosystemowa. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce w 2015 młodzież ponownie ujawniła swoje antysystemowe przekonania, które były wyrazem ostrej krytyki władzy, która nie dotrzymała wyborczych obietnic.

Jednocześnie sondaże i badania socjologiczne ostatnich lat pokazują zachodzenie dynamicznych zmian dotyczących koncepcji życia, hierarchii wartości, planów życiowych, postaw wobec edukacji i pracy, postaw wobec ważnych kwestii społecznych w percepcji pokoleń wchodzących w dorosłość w XXI wieku. Młodzież traktowana jako swoisty barometr zmian społecznych może wiele powiedzieć nie tylko o teraźniejszości, ale także o przyszłości. Zachowania współczesnej młodzieży, jej wybory polityczne, jej aktywny (lub bierny) udział w życiu społecznym mogą wskazywać kierunki przeobrażeń.

Celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm). Ponadto celem jest wymiana doświadczeń naukowych, prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących różnych sfer życia i aktywności współczesnej młodzieży, próba diagnozy współczesnych pokoleń, żyjących w ramach społecznego porządku, który został im przekazany przez poprzednie pokolenia. Niezwykle ważne dla pełnej i rzetelnej diagnozy są odpowiedzi min. na pytania: (1) Jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość)? (2) Jakie dziedzictwo zostało przekazane młodym pokoleniom i jak jest wykorzystywane? (3) Czy i jakie własne reguły życia społecznego generuje młode pokolenie? (4) Na jakich wartościach współczesna młodzież buduje własną tożsamość i identyfikację? (5) Czy uczestnictwo w UE jest dla młodych ludzi ważne w kontekście ich własnego życia? Jak młode pokolenia realizują wchodzenie na rynek pracy w warunkach inteligentnych technologii i zrównoważonego rozwoju?

Obiektem naszych zainteresowań jest przede wszystkim młodzież w wieku 18-29 lat tj. znajdująca się z fazie później adolescencji (18-22 lata) i wczesnej dorosłości (22-29). To wówczas zachodzą zmiany rozwojowe, które w zasadniczym stopniu decydują o dalszym przebiegu społecznych biografii. Podejmowane w tej fazie życia decyzje są znaczące, choć (co jest istotne) niedeterminujące.

Najbardziej pożądane są wyniki badań porównawczych, pozwalających uchwycić trendy i wyjaśnić przyczyny zachodzących zmian.

Podczas konferencji podejmowane będą następujące kwestie:

 • Teorie młodzieży – czy są jeszcze w stanie cokolwiek wyjaśnić?
 • Koncepcje życia, orientacje życiowe, uwarunkowania realizacji życiowych planów
 • Postawy młodzieży wobec istotnych kwestii społecznych – ciągłość i zmiana
 • Edukacja i praca – wchodzenie na rynek pracy, kwestie min. NEET- sów i prekariuszy
 • System wartości i hierarchia wartości (w tym konsumpcja i jej znaczenie)
 • Udział w życiu społecznym i politycznym (udział w protestach, demonstracjach, petycjach itp.)
 • Migracje – dotychczasowe doświadczenie i plany migracyjne
 • Zachowania patologiczne – narkomania, alkoholizm, przestępczość.
 • Kondycja fizyczna i psychiczna, zachowania prozdrowotne i ekologiczne,
 • Odporność na sytuacje stresowe i strategie radzenia sobie z nimi,
 • Przyjaźń, miłość, seks i znaczenie tych sfer w życiu młodych ludzi, emocje i przeżywanie świata, lęki i obawy, funkcjonowanie w grupach rówieśniczych,
 • Internet, uczestnictwo w portalach społecznościowych i ich znaczenie w życiu młodych ludzi.
 • Czas wolny i partycypacja w kulturze

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Ramowy program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

27 views

Młodzi w Centrum Lab na ESA RN 30 ‘Youth and Generation’ Midterm Conference 2017

by youth 0 Comments

Z przyjemnością informujemy, że prof. Izabela Grabowska, dr Paula Pustułka and Justyna Sarnowska zaprezentują referat o paczkach przyjaciół i migracjach na konferencji „Global Youth Futures: Perspectives and Prospects” organizowanej przez sieć badawczą nr 30 „Youth and Generation” Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z siecią badawczą nr 34 „Sociology of Youth” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Jest to 1pierwsza prezentacja zespołu na forum międzynarodowych badaczy młodych.

Abstrakt wystąpienia: ESA Lisbon Paper Grabowska Pustulka Sarnowska

Więcej na temat Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego

10 views

Międzynarodowe sympozjum Development, society, education & youth 11-12.01.2017

by youth 0 Comments

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz Młodzi w Centrum Lab zapraszają na 2 wykład w serii Wyzwania Humanistyki XXI wieku: Community Development Model: Application for Developing Community Programs, który wygłosi Profesor Barbara Klimek z Arizona State University (USA).Wykład odbędzie się w środę o godzinie 18.00 w Auli Tomaszewskiego na II piętrze. Jest to wydarzenie otwierające Międzynarodowego Sympozjum Development, society, education&youth, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku (czwartek), w godzinach 10.00-18.00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj: International Symposium on Development January 2016 NEW FINAL

3 views

Zaproszenie do składania ofert

by youth 0 Comments

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania usługi transkrypcji wywiadów indywidualnych w ramach projektu naukowego „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”, nr 2015/18/E/HS6/00147 realizowanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Młodzi w Centrum LAB przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Szczegóły oferty w załączniku: Zapytanie ofertowe

2 views

SEMINARIUM – ODRZUCENIE IMIGRANTÓW PRZEZ MŁODSZYCH I STARSZYCH POLAKÓW

by youth 0 Comments

Zapraszamy na seminarium Młodych w Centrum Lab, które odbędzie się 13 grudnia we wtorek, o godzinie 15.00 w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, sala konf. na II piętrze.

Dyskusja będzie wokół tematu psychologicznych mechanizmów odrzucenia imigrantów przez młodszych i starszych Polaków.

Swoje analizy zaprezentuje dr Marek Cielecki, adiunkt na Wydziale Psychologii.

Wstęp wolny!

MwC Lab zaproszenie

2 views