Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków – nowy numer Youth Discussion Paper Sieries!

by youth 0 Comments

Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków. Analiza porównawcza staży w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

Celem tego opracowania było zbadanie znaczenia staży w przebiegu karier edukacyjnozawodowych młodych Polaków, porównując staże w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach. Sformułowane problemy badawcze odnosiły się do sytuacji społecznozawodowej młodych ludzi oraz wpływu staży na kariery zawodowe. Tłem teoretycznym do rozważań była koncepcja racjonalności, która pomogła zrozumieć, czym kierowali się stażyści wybierając staże jako początek swoich dróg zawodowych. Pogłębiona analiza danych zastanych pokazała, że sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest trudna, pomimo stale rosnącej liczby osób z wyższym wykształceniem. Coraz więcej młodych osób decyduje się na odbycie stażu. Pomimo rosnącej popularności tego typu zatrudnienia, brak jest reprezentatywnych danych na temat staży. Jakościowe badanie własne pokazało subiektywne znaczenie staży w karierach edukacyjnozawodowych młodych ludzi. Uchwycono również różnice i podobieństwa staży organizowanych w administracji publicznej i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Pełna treść tekstu

Słowa kluczowe: staże, kariery edukacyjno-zawodowe, koncepcja racjonalności

4 views

Młodzi w Centrum LAB dla Eurodesku

by youth 0 Comments

Eurodesk, europejska sieć organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą, zaprosiła do współpracy Młodzi w Centrum LAB.

W ramach szkolenia dla konsultantów sieci w dniu 21 września 2016r. prof. Izabela Grabowska poprowadzi spotkanie na temat: Młodzi mobilni i nie-mobilni: profil, decyzje, drogi zawodowe. Będzie mieć ono charakter wykładu z częścią warsztatową. Konsultanci, którzy będą prowadzić lekcje i warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych na temat pracy, studiowania i wolontariatu w Europie dowiedzą się m.in.:

 • jaki jest profil społeczno-demograficzny mobilnych młodych?
 • Jak wygląda pierwsza praca za granicą z uwzględnieniem przykładowych ścieżek zawodowych?
 • Jaka jest rola migracji w kształtowaniu dróg zawodowych młodych?
 • Jaka mapować paczki rówieśnicze, które mogą wpływać na decyzje migracyjne i zawodowe młodych?

Wiedza ze szkolenia zostanie wykorzystana przez konsultantów w prowadzeniu warsztatów dot. m.in. mobilności europejskiej – zawodowej i edukacyjnej, możliwości zdobywania funduszy na działalność młodzieżową i czy też poszukiwania pracy lub wolontariatu za granicą.

Eurodesk_Logo_nowe_OK

Eurodesk to europejska sieć organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą, zajmujących się informacją europejską i/lub młodzieżową. W 33 krajach działa ponad 1300 organizacji, w tym niemal 100 w sieci Eurodesk Polska. Program Eurodesku jest wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus+„.

0 views

ZJAZD SOCJOLOGICZNY Młodość i dorosłość w czasach niepewności – grupa współtworzona przez MwC

by youth 0 Comments

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatów wygłoszonych w dwóch sesjach grupy G36: Młodość i dorosłość w czasach niepewności (opis grupy), którą współtworzymy podczas tegorocznego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku.

Organizatorami grupy są:

Prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Izabela Grabowska, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab

Prof. UŁ dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Prof. SGH dr hab. Ewa Frątczak, Szkoła Główna Handlowa, KND PAN

Sekretarz grupy: mgr Iwona Kudlińska, mlodzidorosli@interia.pl

Proponujemy Państwu dwie sesje:

1. Młodzi dorośli – mechanizmy i wzory  osiągania samodzielności życiowej, na którą zapraszamy w piątek 16 września od 11.30 do 13.30

oraz

2. Przejścia z edukacji na rynek pracy, migracje, partycypacja obywatelska młodych, która odbędzie się również w piątek 16 września od 15.00 do 17.00. Dodatkowo w II części grupy tematycznej planowany jest krótki warsztat dla uczestników dotyczący doświadczeń z wchodzeniem w dorosłość, z wykorzystaniem najnowszej książki Roberta Putnama Our Kids (2015).

ZAPRASZAMY!

1 view

Sympozjum na Zjeździe Socjologicznym z udziałem Młodych w Centrum

by youth 0 Comments

Młodzi w Centrum LAB będzie aktywnie uczestniczyć w tegorocznym Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 14-17.09.2016. Zapraszamy na Sympozjum, w którym głos zabierze Prof. Izabela Grabowska.

„POKOLENIE 89 PLUS. O INNYCH WTŁOCZONYCH W SKOSTNIAŁE RAMY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I O RELACJACH MIĘDZY POKOLENIAMI”.

Prowadzący:

Krzysztof Koseła – wprowadzenie i podsumowanie sesji

Maria Zielińska – moderator sesji

Zaproszeni uczestnicy panelu :

Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec (UMK)

Dr hab., prof. UW, Jerzy Bartkowski

Dr hab. Izabela Grabowska, prof. UWSPS (UWSPS)

Dr Marcin Sińczuch (UW)

Dr Karolina Messyasz (UŁ)

Organizacja

Sympozjum odbędzie się w postaci panelu dyskusyjnego, w którym udział weźmie pięciu specjalistów w zakresie socjologii młodzieży i edukacji, socjologii zmiany społecznej, migracji. Uczestnicy otrzymają zestaw pytań przygotowanych przez organizatorów sympozjum i zdecydują, na które pytania będą odpowiadać. Uczestnicy panelowych wystąpień mogą odpowiedzieć na pytania zawarte w jednym punkcie, lub w kilku punktach otrzymanego zestawu pytań. Za ważne uznaliśmy uczestnictwo w panelu badaczy zarówno tych doświadczonych i rozpoznawalnych uczonych, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia socjologów. Na każdą pulę pytań przeznaczone zostanie pół godziny. Pozostały czas wykorzystany zostanie na pytania do panelistów z sali i podsumowanie dyskusji.

Problematyka:

Dziesiątki raportów badawczych mówią, że tytułowe pokolenie to ludzie do-socjalizowani w innych warunkach niż poprzednie pokolenia, a zmuszeni żyć w środowisku instytucjonalnym stworzonym przez rodziców/dziadków. Jednocześnie największe obciążenia wrzucane są na barki ludzi w średnim wieku. Jest to problem wiążący ze sobą wątki istotne dla socjologów kultury, rodziny, pracy, dla demografów i polityków społecznych.

Interesuje nas, jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość). Coraz dłuższy okres pozostawania w systemie edukacji, coraz późniejsze wychodzenie z domu rodzinnego (tym samym brak pełnej samodzielności), bezrobocie wśród młodych ludzi, rosnąca liczba NEET- sów i prekariuszy to jedne z ważniejszych kwestii podejmowanych przez socjologów młodzieży nie tylko w Polsce (vide Kongres ESA 2015). Interesuje nas również kwestia społeczno-kulturowego dziedzictwa przekazanego przez poprzednie pokolenia pokoleniu wchodzącemu w dorosłość w innych warunkach ekonomiczno-politycznych i wykorzystania tego dziedzictwa do tworzenia własnych reguł życia społecznego.

Zależy nam również na przyjrzeniu się kwestiom tożsamości i identyfikacji młodych Polaków, którzy mogą swobodnie przemieszczać się po Europie, przyglądać się innym kulturom, przyswajać nowe wzory kulturowe, projektować od nowa swoją tożsamość. W tym kontekście niezwykle ważna jest wiedza o charakterze poakcesyjnych migracji (w szczególności ludzi młodych). Istotne jest, w jakim zakresie kontakty z innym kulturami zmienią charakter polskiego społeczeństwa w przyszłości, kiedy to obecnie młode pokolenia wejdą w fazę pełnej dorosłości i przejmą ster rządów.

Zadajemy pytania, które często pozostają bez odpowiedzi. Punktem wyjścia do poszukiwania odpowiedzi jest dokonanie syntezy stanu socjologicznej wiedzy na temat młodzieży i młodych dorosłych we współczesnej Polsce. Będziemy przyglądać się pojęciom użytecznym do opisu zjawisk i procesów, które wiążą się z „przynależnością pokoleniową”. Za niezwykle ważne uznajemy odwołania do danych empirycznych będącym podstawą wniosków.

Do udziału w sympozjum zapraszamy badaczy, którzy podejmą próbę odpowiedzi na poniższe pytania:

Główne pytania do panelistów:

 1. Jakie społeczno-kulturowe dziedzictwo przekazane zostało przez poprzednie pokolenia pokoleniu wchodzącemu w dorosłość w innych warunkach ekonomiczno-politycznych w Polsce? Jak młode pokolenie wykorzystuje to dziedzictwo do tworzenia własnych reguł życia społecznego? Jakie są relacje wewnątrz pokolenia 89 PLUS? Jak to pokolenie tworzy grupy społeczne, sieci społeczne, rodziny, związki?
 2. Jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość)? Jakie znaczenie dla tożsamości młodych pokoleń ma coraz dłuższy okres pozostawania w systemie edukacji, coraz późniejsze wychodzenie z domu rodzinnego (tym samym brak pełnej samodzielności), bezrobocie wśród młodych ludzi, rosnąca liczba NEET- sów i prekariuszy? Czy w Polsce możemy mówić o tzw. emerging adults?
 3. Jakie czynniki kształtują tożsamość i identyfikacje młodych Polaków, którzy mogą swobodnie przemieszczać się po Europie, przyglądać się innym kulturom, przyswajać nowe wzory kulturowe, projektować od nowa swoją tożsamość? Jaką rolę w kształtowaniu tożsamości młodych pokoleń odegrały poakcesyjne migracje? Czy odrzucenie politycznego „mainstreamu” przez młodych (jak pokazały ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne) ma znaczenie dla budowania pokoleniowej świadomości? Jakie znaczenie dla młodych pokoleń ma religia i religijność? W jakim zakresie kontakty z innym kulturami zmienić mogą charakter polskiego społeczeństwa w przyszłości, kiedy to obecnie młode pokolenia wejdą w fazę pełnej dorosłości i przejmą ster rządów?

 

1 view

YOUTH DISCUSSION PAPER SERIES No 1

by youth 0 Comments

Oddajemy do rąk czytelnika pierwszy numer Serii Pracy Dyskusyjnych o Młodych.

Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

Pobierz YDPS No. 1_2016

Abstrakt

Studia i praca, które stanowiły do niedawna dwa odrębne obszary, podejmowane równolegle w tym samym czasie, mogą na siebie oddziaływać. Nie tylko w przypadku, gdy są ze sobą powiązane tematycznie, ale także wówczas, gdy pozornie do siebie nie przystają. Praco-studiowanie staje się codziennością coraz większej liczby studentów.
Absolwenci socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS dokonywali swojej inicjacji zawodowej poprzez łączenie edukacji z pracą. Poszerzając horyzonty, pozyskując społeczną wrażliwość oraz kreatywne myślenie, starali się odnaleźć w rzeczywistości jednoczesnego studiowania i pracowania, mierząc się z możliwościami i ograniczeniami tej sytuacji. Oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji transferowanych z uniwersytetu do pracy, przenosili również na płaszczyznę edukacji to, czego nauczyli się w pracy. Była to wiedza o procesach w organizacjach, konkretne umiejętności wykonania zadań oraz kompetencje do tego, by radzić sobie na studiach. Przenoszenie tych ostatnich działo się w sposób nieuświadomiony, co uczyniło je kompetencjami ukrytymi.
Powyższe wnioski zostały opracowane na podstawie jakościowego badania eksploracyjnego socjologów i kulturoznawców, którzy obronili dyplom licencjata lub magistra pomiędzy 2011 a 2014 rokiem i nie byli starsi, niż 30 lat w momencie badania. Przystępując do eksploracji, postawiliśmy sobie następujące pytania badawcze: (1) Jakie są modele wchodzenia absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy? (2) Jaką wartość na rynku pracy ma dyplom WNHiS Uniwersytetu SWPS? (3) Jakie znaczenie dla późniejszego przebiegu życia zawodowego ma łączenie edukacji z pracą? Jak to oddziałuje na jakość pracy, a jak na jakość edukacji?

Słowa kluczowe: łączenie edukacji z pracą, przechodzenie z edukacji do rynku pracy, młodzi, umiejętności ukryte.

0 views

RELACJA Z KONFERENCJI: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

by youth 0 Comments

O tym, że studia bez pracy stają się powoli rzadkością napisały autorki raportu: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? 6 czerwca 2016 poświęciliśmy całą konferencję pokoleniu wchodzących w dorosłość młodych i ich dylematach – także tych edukacyjno-zawodowych.

Wydarzenie miało charakter kawiarniany, a tradycyjna konwencja wykładowa została zastąpiona okrągłymi stołami.

Konferencję otworzyło powitanie JM Rektora – prof. Andrzeja Eliasza, który zainicjował w ubiegłym roku spotkania badaczy młodych na Uniwersytecie SWPS, celem integracji środowiska i stworzenia większego projektu, jakim jest Młodzi w Centrum Lab. Ponieważ prof. Eliasz ustępuje z końcem lipca 2016 z funkcji rektora, postanowiliśmy go pożegnać, wręczając pamiątkowy plakat z dedykacją.

kp (1)

otwarcie konferencji przez JM Rektora

kp (2)

Prof. Andrzej Eliasz

I panel rozpoczął prof. Marek Okólski, który opowiedział o wchodzeniu w dorosłość z perspektywy cyklu życia. Jego dyskutantem była prof. Izabela Grabowska.

kp2 (2)

Od lewej: prof. Andrzej Eliasz, dr Anna Hełka, Justyna Sarnowska, prof. Izabela Grabowska, prof. Marek Okólski

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka opowiedziała o realizowanym projekcie dotyczącym psychospołecznych uwarunkowań późnego wchodzenia w dorosłość.

kp2 (3)

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

kp3 (2)

Następnie odbyła się interdyscyplinarna debata o wchodzeniu w dorosłość, którą poprowadził prof. Mirosław Filiciak. Udział w niej wzięli: prof. Mikołaj Cześnik z Warszawy, dr Małgorzata Wójcik oraz dr Anna Hełka z Katowic.

kp2 (1)

prof. Mirosław Filiciak, prof. Mikołaj Cześnik, dr Małgorzata Wójcik, dr Anna Hełka

kp3 (3)

prof. Kazimierz Krzysztofek, prof. Mirosław Filiciak

II panel  poświęcony absolwentom szkół wyższych rozpoczął zaproszony gość z Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Maria Zielińska, która tę grupę w Polsce badała jeszcze w poprzednim systemie ustrojowym. Pani Profesor pokazała, jak wraz z upływem czasu i zmianą społeczną, zmieniały się także problemy badawcze, które stawiano realizując projekty badawcze w tym obszarze.

kp3 (1)

prof. Maria Zielińska

kp4 (3)

prof. Dorota Ilczuk

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, która współpracowała przy Centralnym Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opowiedziała o założeniach systemu i jego użyteczności.

kp4 (5)

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

kp4 (1)

prof. Izabela Grabowska, studenci z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Zaprezentowaliśmy też wyniki badania absolwentów socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, które było inspiracją do zorganizowania całego wydarzenia. Zespół: Prof. Izabela Grabowska, Justyna Sarnowska, Lidia Głowacka, Anna Kalinowska i Pola Sobaś-Mikołajczyk zaprezentowały wnioski płynące ze zrealizowanego projektu.

IMG_2355

Justyna Sarnowska

Na koniec odbył się panel z udziałem absolwentów, którzy brali udział w badaniu oraz obecnych przez całą konferencję studentów z WZ w Katowicach. Dyskusję poprowadzili absolwenci studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS – dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska oraz dr Michał Lutostański.

kp6 (4)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

kp6 (3)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

kp6 (1)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

Rozstrzygnęliśmy też konkurs na najlepszą fotografię o łączeniu edukacji z pracą. Zwyciężyła fotografia nadesłana przez Panią Magdalenę Kuźmę – studentkę Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Nagrodę wręczył jeden z członków Komisji – prof. Mirosław Filiciak.

kp5 (3)

prof. Mirosław Filiciak, prof. Izabela Grabowska, prof. Maria Zielińska, odbierająca nagrodę – Magdalena Kuźma

kp5 (2)

od lewej: prof. Piotr Skurowski – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, dr Eliza Borkowska – Prodziekan WNHiS ds. studenckich, prof. Kazimierz Krzysztofek, prof. Mirosław Filiciak, prof. Izabela Grabowska

 

40 views

DEBATA o sytuacji młodych absolwentek techników i szkół zawodowych na rynku pracy

by youth 0 Comments

Szanowni Państwo,

W imieniu Gumtree.pl, realizatora programu Start do Kariery, chcielibyśmy zaprosić Państwa na debatę realizowaną w formule okrągłego stołu, która dotyczyć będzie sytuacji młodych kobiet, absolwentek techników i szkół zawodowych na rynku pracy.
 
Spotkanie odbędzie się w środę, 8 czerwca, o godzinie 13:00 w Centrum Szkoleniowym Pankiewicza, na ul. Pankiewicza 3 (2 piętro, sala 206).
Podczas debaty poruszymy następujące tematy:
 • Jak wygląda stan doradztwa zawodowego w Polskich szkołach?
 • Czy mechanizmy systemu kształcenia zawodowego odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy?
 • W jaki sposób placówki edukacyjne współpracują z pracodawcami. Czy powinny to robić?
 • Czy kwestia stereotypizacji zawodów pod kątem płci jest problemem polskiego rynku pracy i systemu edukacji?
 • Czy potrzebne są narzędzia współpracy podmiotów administracji publicznej służące maksymalizacji wykorzystania potencjału kobiet z wykształceniem zawodowym na rynku pracy?

O motywacjach do wyborów zawodów przez młode kobiety, mówiła niedawno Justyna Sarnowska:

2 views

ZAPOWIEDŹ: Youth Discussion Paper Series

by youth 0 Comments

Już wkrótce uruchomimy YOUTH DISCUSSION PAPER SERIES!

Pierwszym numerem będzię opracowanie poświęcone łączeniu edukacji z pracą na podstawie losów zawodowych socjologów i kulturoznawców z dyplomem Uniwersytetu SWPS.

YDPS

Youth Discussion Paper Series to seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.

Młodzi o młodych. Celem serii Youth Discussion Paper Series jest umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych, podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi i rozpoczęcie żywej dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki. Zapraszamy osoby, które napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą, doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze i inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej.

Każda publikacja będzie recenzowana przez przedstawiciela Rady Naukowej ściśle współpracującej z Youth in Center LAB, dzięki czemu młody badacz otrzyma konstruktywną informację zwrotną nt. swojej pracy. Można zgłaszać prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Rada Naukowa

Redaktor Serii

2 views

RAPORT Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

by youth 0 Comments

Jakie są modele wchodzenia absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy? Jaką wartość na rynku pracy ma dyplom WNHiS Uniwersytetu SWPS? Jakie znaczenie dla późniejszego przebiegu życia zawodowego ma łączenie edukacji z pracą? Jak to oddziałuje na jakość pracy, a jak na jakość edukacji?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w badaniu: Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu oraz łączenie edukacji z pracą realizowanym pod kierownictwem prof. Izabeli Grabowskiej finansowanym ze środków na badania statutowe Wydziału.

Od listopada 2015 do stycznia 2016 przeprowadziliśmy 41 wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych z kulturoznawcami i socjologami.

Jest nam miło podzielić się wynikami badania w raporcie, który prezentujemy poniżej:

Raport Absolwenci

Wyniki badania zaprezentujemy też podczas konferencji: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 6 czerwca, w godzinach 10.00-18.00.

7 views