Obszary tematyczne

Przejścia
Grupy rówieśnicze
Młodzi, migracje i rozwój
Cyfrowa młodzież / Cyfrowi rodzice
Zachowania polityczne młodych
Teorie i metody
• Wchodzenie na rynek pracy (także zagraniczny); tranzycje; markery wchodzenia w dorosłość
• Transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji
• Rola grup odniesienia w przejściach z edukacji na rynek pracy
• Monitoring losów absolwentów
• Marginalizacja i wykluczenie z grupy rówieśniczej
• Prześladowanie w szkole oraz cyberbullying
• Rola świadka przemocy szkolnej
• Zapobieganie przemocy rówieśniczej
• Empowerment grupowy i psychologiczny
• Budowanie wspierających grup rówieśniczych i społeczności szkolnych
• Młodzi i migracje
• Globalny prekariat, nierówności i młodzi
• Młodzi i rozwój
• Młodzi i przekazy społeczne
• Młodzi w międzynarodowych agendach
• Samowykluczenie ze świata realnego
• Podświaty i nanokultury w świecie globalnej komunikacji
• Socjalizacja do korzystania z nowych mediów
• Kompetencje kulturowe młodych i ich transfer
• Digital Parenting
• Potrzeba zmienności, wielotorowej stymulacji
• Pęknięcia młodego pokolenia (20 i 30)
• Młody prekariat (praca jako kluczowe hasło wyborcze)
• Wartości
• Postawy wyborcze
• Qualitative Longitudinal Research (Panel Jakościowy)
• Research action
• Walking interviews
• Scoping studies
• Dyadic interviews
• Nieformalne rozmowy
• CAWI surveys
• Smartphone etnography
Opiekun: dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPSOpiekun: dr Małgorzata Wójcikdr Paula PustułkaOpiekun: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPSOpiekun: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPSOpiekun: dr Justyna Sarnowska

Przejścia

Opiekun: dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Społeczności lokalne i kompetencje obywatelskie młodych

Opiekun: dr Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS

Młodzi, migracje i rozwój

Opiekun: dr Paula Pustułka

Cyfrowa młodzież / Cyfrowi rodzice

Opiekun: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS 

Zachowania polityczne młodych

Opiekun: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

Teorie i metody

Opiekun: dr Justyna Sarnowska