Publikacje zespołu Młodzi w Centrum LAB

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Filiciak M. (2013), Media, wersja beta, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.

Filiciak M., Mazurek P., Growiec K. (2013). Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym, Centrum Cyfrowe, Warszawa.

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2013). Youth and Media, Peter Lang, Frankfurt.

Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A. (2013). Circulations of Culture, Centrum Cyfrowe, Warszawa.

Filiciak M. (2006), Wirtualny plac zabaw, WAiP, Warszawa.

 

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Grabowska I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland, Europe-Asia Studies, 68:8, 1421-1440, DOI: 10.1080/09668136.2016.1233522

Grabowska I. (forthcoming). Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Grabowska I., Garapich M., Jazwinska E., Radziwinowicz A. (2016). Migrants as Agents of Change. Social Remittances in and Enlarged European Union, Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

Grabowska I., Jaźwińska-Motylska E. (2015). Migracje poakcesyjne Polaków i kapitaqł ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji. Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, zeszyt 2. Warszawa, 53-80.

Grabowska-Lusińska I. (2014). Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków, Rocznik Lubuski, Tom 40, cz. 2 A, 167-194.

Fihel A., Grabowska-Lusinska I. (2014). Labour Market Behaviours of Back-and-Forth Migrants From Poland. International Migration, Vol. 52, Issue 1. s.22-35.

Engbersen G., Leerkes A., Grabowska-Lusińska I., Snel E., Burgers Jack. (2013), On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2013 Vol. 39, No. 6, 1_23.

Glorious B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A., (2013), (eds.), Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn. Kultura i Społeczeństwo, vol. 57, nr 3, 2013. Warszawa. s.85-108.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Migracja – epizod czy etap w życiu zawodowym?, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 4, 73-94.

Grabowska-Lusińska I. (2012). Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa: Scholar.

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E. (2012). Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze na podstawie badań OBM UW, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 2, 71-103.

Grabowska-Lusinska I., Drbohlav D., Hars A. (2011), (eds.) Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the EU, Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing.

Grabowska-Lusińska I., Fihel A. (2010). Płynność powrotów do Polski, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, zeszyt 4, 107-130.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009). Emigracja ostatnia?, Warszawa: Scholar.

 

dr Anna Hełka

Wójcik, M., Hełka, A, Kozak, B., Błońska, M., Garbaciuk, A. & Małczak, M. (2015). Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum. Edukacja, Vol. 2(133)

Grzyb, T., Hełka, A., Piskorz, Z. (2013). Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego (An innovative method of shaping active educational and vocational attitudes among junior high school students with difficulties from the province of Lower Silesia). Koszur, J. (Ed.) Wroclaw. University of Social Sciences and Humanities

Gąsiorowska, A. & Hełka, A. (2012). Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game. POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, Vol 43(1), 20-26.

Hełka, A. (2012). Socially oriented preferences in decision making and their relation with work and home environment. Polish Psychological Bulletin, Vol. 42(2), 112-123.

Zaleśkiewicz, T. & Hełka, A. (2011). Gender differences in allocation choices made by children aged 5 to 6. POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, Vol 42 (2), 46-51.

dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS

Krzysztofek, K., (1993) Cywilizacja – dwie optyki. Wyd. Instytut Kultury Warszawa

Krzysztofek, K. (2002). Global governance, global culture and multiculturalism. Canadian Journal of Communication 27, 2-3, 289-

Krzysztofek, K., Szczepański, M. S. (red.), (2005). Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, wyd. II

Krzysztofek, K. (2007). The @lgorithmic Society. Digitarians of the World Unite! (in:) P.E. Kidd (ed.) European Visions for the Knowledge Age. A Quest for New Horizon in the Information Society. CHESHIRE HENBURY, London, s.89-102

Krzysztofek, K. (2012). Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 4/207

 

dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Sałustowicz, P., (ed.) (2001). Civil Society and Social Development. Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M, New York, Oxford, Wien.

Sałustowicz, P., (ed.) (2001). Social Policy and Social Work – from an International Development Perspective, Lit;Verlag, Berlin.

Sałustowicz, P., (2012). Social Work between Discipline and Profession. A Historical Case Study of Social Work in Germany from the 1970s to the 1990s, Bielefeld.

Sałustowicz, P., (1998). The Prejudice of German Youth Against the Poles in the late 1980s. , in: Garlicki, J.(ed.): Youth and Political Changes in Contemporary World. Warszawa.

Sałustowicz, P., (2003). Social Exclusion and Globalization – a new theoretical approach for social work, in: Labonte-Roset, Ch./Marynowicz-Hetka, E./Szmagalski, J. (Hrgs): Social Work Education and Practice in Today´´s Europe, Challenges and the Diversity of Responses, Wydawnictwo Slask, Katowice.

 

dr Małgorzata Wójcik

Wójcik, M., Popiołek K., Otrębska, A., Błońska, M., Marszałek H., Wiercińska, K., (2015). Interwencja Edukacyjna Bliżej dla pierwszej klasy gimnazjum. Podręcznik dla wychowawców.

Wójcik, M., & Kozak, B. (2015). Bullying and exclusion from dominant peer group in Polish middle schools. Polish Psychological Bulletin, 46(1), 2-14.

Wójcik, M., & Popiołek, K. (2014). Prejudice reduction in an educational setting. Practical outcomes from theoretical approaches. Polish Journal of Applied Psychology, 46.

Wójcik M., Hełka A., Kozak B., Błońska M.,Garbaciuk A., Małczak, M (2015). Zapobieganie wykluczeniu Rówieśniczemu w Gimnazjum. Edukacja 2,

Beckman J., Wójcik M. (2015). The Way Things Aren’t:Deconstructing ‘Reality’ to Facilitate Communication. Inter-Disciplinary Pres, Oxford UK