SMART youth: Współpraca Edukacja-Biznes

Home|Aktualności|SMART youth: Współpraca Edukacja-Biznes

Budowanie wizerunku kształcenia zawodowego w firmie jako procesu najnowszych rozwiązań technologicznych, współpracy z ekspertami oraz możliwościami rozwoju zawodowego (Barrow 1990, Ambler 1996) w Polsce i za granicą, powinno być priorytetem szkół kształcenia zawodowego, a także polskiego biznesu (PARP 2013). Aby ułatwić realizacje tego zadania, należy opracować odpowiednie narzędzia ułatwiające proces tej współpracy (Małecki red. 2013).

Autor: Agata Smolak

Cele:

  • Analiza istniejących w Polsce modeli współpracy szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami;
  • Przedstawienie elementów, narzędzi i procesów ułatwiających nawiązanie, utrzymanie, monitorowanie i ewaluację współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem;
  • Opracowanie sugerowanych rozwiązań do implementacji na poziomie firm i szkół kształcenia zawodowego.

Koncepcja i plan badania:

Celem zaplanowanego badania jakościowego „Współpraca Edukacja-Biznes – perspektywa szkół kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw”, jest poznanie istniejących modeli współpracy między szkołami kształcenia zawodowego na poziomie szkół technicznych i branżowych z przedsiębiorcami, oraz zbadanie relacji z lokalnymi centrami kształcenia. Dodatkowo zaplanowano zbadanie procesów i narzędzi ułatwiających nawiązanie, podtrzymanie i ewaluację współpracy. Dotychczasowe badania koncentrowały się jedynie na barierach współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, które są związane z otoczeniem gospodarczym i społecznym szkół. Zauważono potrzebę zwiększenia wymiaru czasowego zajęć praktycznych w zakładach pracy, jednocześnie zwrócono uwagę na niechęć pracodawców do podejmowania bardziej kosztownych i wymagających form współpracy ze szkołami.

Badanie jakościowe z przedstawicielami szkół kształcenia zawodowego gdzie realizowana jest już współpraca z biznesem, pozwoli na rzetelną jej analizę z punktu widzenia szkoły, odpowie na pytania związane z modelem komunikacji, dzieleniem się wiedzą z pracodawcą czy chęcią wzajemnej promocji. Kolejnym etapem badania będą rozmowy z pracodawcami w celu ustalenia dobrych praktyk współpracy ze szkołami (uzyskanie odpowiedzi na pytania tj. jaka forma współpracy ze szkołą działa najlepiej i dlaczego właśnie ta). Końcową częścią badania będą wywiady z pracownikami Centrów Kształcenia Praktycznego, uzyskane informację pozwolą na uzupełnienie spektrum współpracy. Opracowane w tym celu narzędzie ma za zadanie zmonitorować istniejąca współpracę na lini szkoła – biznes i ułatwić wejście tej współpracy na poziom mistrzowski – wysokiej efektywności. Po testach narzędzia zostaną wypracowane wnioski i opracowany model współpracy idealnej szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami.

Metodologia: 

Metodologia badawcza zakłada zastosowanie jakościowej metody – technika wywiadu eksperckiego, będzie realizowana zgodnie z metodyka indywidualnego wywiadu pogłębionego w formie rozmowy według ustandaryzowanego kwestionariusza złożonego głównie z pytań otwartych na próbie (N=25). Respondentami w wywiadach będą reprezentanci przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w współpracy szkoła – biznes oraz reprezentanci szkół (nauczyciele, dyrektorzy szkół) – osoby posiadające doświadczenie oraz z przedstawiciele Centrów Kształcenia Praktycznego.

Zastosowane narzędzie pozwoli odpowiedzieć na szereg pytań m.in. Jakie są oczekiwania szkół i biznesu względem współpracy? Co działa , co nie działa ? Jak usprawnić te współpracę ?

Badanie poprzedzone było testowaniem kognitywnym, czyli wstępną fazą, w której poszczególne elementy narzędzia badawczego są sprawdzane z osobami o różnym poziomie kompetencji poznawczych, aby określić stopień zrozumiałości pytań, jednoznaczny charakter zastosowanych bodźców, a także celowość podjętych kwestii szczegółowych. W dalszej kolejności, zastosowany zostanie pilotaż na ograniczonej próbie, żeby sprawdzić trafność i rzetelność kwestionariusza. Następnie dane zostaną poddane analizie statystycznej, której elementami będą: opis statystyczny, wskazanie kluczowych zależności pomiędzy zmiennymi, zbudowanie modeli współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, wizualizacja danych i sporządzenie raportu.

Rezultaty i upowszechnianie:

Końcowym etapem będzie promocja badania i szerzenie rezultatów, poprzez dotarcie do jak największej liczby interesariuszy. W tym celu zaplanowano:

  • publikację raportu i wyników
  • prezentację raportu na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tej tematyce
  • przesłanie rekomendacji do Ministerstw RP, związków pracodawców i pracowników itp.