Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Konferencja: Social Boundaries of Work

by youth 0 Comments

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Social Boundaries of Work, podczas której Justyna Sarnowska i Dominika Winogrodzka zaprezentowały artykuł: The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective [PL: Zmieniające się znaczenia pracy wśród młodych dorosłych z wykształceniem wyższym w perspektywie temporalnej] opublikowany we współautorstwie Pauli Pustułki na łamach czasopisma Przegląd Socjologiczny.

5 views

Czy Młodzi uratują świat?

by youth 0 Comments

Trwa 24. Festiwal Nauki, podczas którego nie mogło zabraknąć tematyki młodzieży i pokoleń. Dr Justyna Sarnowska i Dr Dominika Blachnicka-Ciacek wzięły udział w wywiadzie naukowym, przeprowadzonym przez red. Wawrzyńca Smoczyńskiego, wieloletniego dziennikarza tygodnika Polityka, a od niedawna Dyrektora Programu Nauk Społecznych. Dyskusja toczyła się wokół cech charakteryzujących współczesne pokolenie młodych oraz tego, jaki mają stosunek do przyszłości i zmiany klimatycznej. Część refleksji opierała się na opublikowanym niedawno raporcie Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja. Zachęcamy do odsłuchania nagrania z dyskusji (link).

4 views

Młodzi i kariera: od decyzji po ich konsekwencje. Projekt KARIERY-3P.

Młodzi muzycy, młodzi programiści, młodzi terapeuci… skąd się wzięli? Czy wybrali swój zawód, czy to zawód wybrał ich? Czy świadomie budowali swoją karierę, czy może „przydarzyła się im”? Jak dziś czują się z podjętym wyborem: trwają, spełniają się, kwitną, kwestionują, żałują… nadal planują?

Te i inne zagadnienia eksploruje zespół MwC w ramach projektu kierowanego przez mgr Sylwię Barakeh (wśród badaczek także dr Justyna Sarnowska i mgr Dominika Winogrodzka).

Projekt KARIERY-3P ma na celu analizę ścieżek dochodzenia do oczekiwanego etapu kariery od momentu eksploracji i planowania decyzji zawodowej po doświadczenie pracy w zaplanowanym jej kształcie u młodych przedstawicieli wybranych profesji. Profesjonalni muzycy klasyczni, pracownicy branży IT oraz psychologowie i terapeuci podczas dwuetapowego badania odpowiadają na pytania dotyczące swojego zadowolenia z pracy, potrzeb, doświadczeń i opinii o środowisku. Przede wszystkim jednak opisują własne historie i drogi zawodowe, które stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat współczesnych sposobów planowania kariery, motywacji i radzenia sobie z konsekwencjami podjętych decyzji.

W projekcie konfrontujemy zjawisko bezdecyzyjności kariery, typowe dla wschodzącej dorosłości, z realiami pracy w konkretnych środowiskach zawodowych. Podejmujemy próbę opisania nieuniwersalnych, lecz możliwie typowych dla pewnych grup, dróg dochodzenia do docelowej kariery. Ustalamy jak, od etapu chaosu decyzyjnego, młodzi ludzie wpływają na przebieg własnego życia zawodowego, by dążyć do znalezienia takiej pracy, która w jak największym stopniu spełni ich oczekiwania.

Realizowane badanie jest częścią kilkuetapowego projektu poświęconego interdyscyplinarnemu spojrzeniu na obszar planowania i osiągania zamierzonej kariery przez młodych. Mamy nadzieję nie tylko zasilić wiedzę w dziedzinie nauk społecznych dotyczącą podejmowania wyborów i satysfakcji zawodowej, ale i przysłużyć się obszarowi doradztwa zawodowego proponując praktyczne rekomendacje.

105 views

SMART youth: Współpraca Edukacja-Biznes.

by youth 0 Comments

Budowanie wizerunku kształcenia zawodowego w firmie jako procesu najnowszych rozwiązań technologicznych, współpracy z ekspertami oraz możliwościami rozwoju zawodowego (Barrow 1990, Ambler 1996) w Polsce i za granicą, powinno być priorytetem szkół kształcenia zawodowego, a także polskiego biznesu (PARP 2013). Aby ułatwić realizacje tego zadania, należy opracować odpowiednie narzędzia ułatwiające proces tej współpracy (Małecki red. 2013).

Autor: Agata Smolak

Cele:

  • Analiza istniejących w Polsce modeli współpracy szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami;
  • Przedstawienie elementów, narzędzi i procesów ułatwiających nawiązanie, utrzymanie, monitorowanie i ewaluację współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem;
  • Opracowanie sugerowanych rozwiązań do implementacji na poziomie firm i szkół kształcenia zawodowego.

 

Koncepcja i plan badania:

Celem zaplanowanego badania jakościowego „Współpraca Edukacja-Biznes – perspektywa szkół kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw”, jest poznanie istniejących modeli współpracy między szkołami kształcenia zawodowego na poziomie szkół technicznych i branżowych z przedsiębiorcami, oraz zbadanie relacji z lokalnymi centrami kształcenia. Dodatkowo zaplanowano zbadanie procesów i narzędzi ułatwiających nawiązanie, podtrzymanie i ewaluację współpracy. Dotychczasowe badania koncentrowały się jedynie na barierach współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, które są związane z otoczeniem gospodarczym i społecznym szkół. Zauważono potrzebę zwiększenia wymiaru czasowego zajęć praktycznych w zakładach pracy, jednocześnie zwrócono uwagę na niechęć pracodawców do podejmowania bardziej kosztownych i wymagających form współpracy ze szkołami.

Badanie jakościowe z przedstawicielami szkół kształcenia zawodowego gdzie realizowana jest już współpraca z biznesem, pozwoli na rzetelną jej analizę z punktu widzenia szkoły, odpowie na pytania związane z modelem komunikacji, dzieleniem się wiedzą z pracodawcą czy chęcią wzajemnej promocji. Kolejnym etapem badania będą rozmowy z pracodawcami w celu ustalenia dobrych praktyk współpracy ze szkołami (uzyskanie odpowiedzi na pytania tj. jaka forma współpracy ze szkołą działa najlepiej i dlaczego właśnie ta). Końcową częścią badania będą wywiady z pracownikami Centrów Kształcenia Praktycznego, uzyskane informację pozwolą na uzupełnienie spektrum współpracy. Opracowane w tym celu narzędzie ma za zadanie zmonitorować istniejąca współpracę na lini szkoła – biznes i ułatwić wejście tej współpracy na poziom mistrzowski – wysokiej efektywności. Po testach narzędzia zostaną wypracowane wnioski i opracowany model współpracy idealnej szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami.

Metodologia: 

Metodologia badawcza zakłada zastosowanie jakościowej metody – technika wywiadu eksperckiego, będzie realizowana zgodnie z metodyka indywidualnego wywiadu pogłębionego w formie rozmowy według ustandaryzowanego kwestionariusza złożonego głównie z pytań otwartych na próbie (N=25). Respondentami w wywiadach będą reprezentanci przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w współpracy szkoła – biznes oraz reprezentanci szkół (nauczyciele, dyrektorzy szkół) – osoby posiadające doświadczenie oraz z przedstawiciele Centrów Kształcenia Praktycznego.

Zastosowane narzędzie pozwoli odpowiedzieć na szereg pytań m.in. Jakie są oczekiwania szkół i biznesu względem współpracy? Co działa , co nie działa ? Jak usprawnić te współpracę ?

Badanie poprzedzone było testowaniem kognitywnym, czyli wstępną fazą, w której poszczególne elementy narzędzia badawczego są sprawdzane z osobami o różnym poziomie kompetencji poznawczych, aby określić stopień zrozumiałości pytań, jednoznaczny charakter zastosowanych bodźców, a także celowość podjętych kwestii szczegółowych. W dalszej kolejności, zastosowany zostanie pilotaż na ograniczonej próbie, żeby sprawdzić trafność i rzetelność kwestionariusza. Następnie dane zostaną poddane analizie statystycznej, której elementami będą: opis statystyczny, wskazanie kluczowych zależności pomiędzy zmiennymi, zbudowanie modeli współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, wizualizacja danych i sporządzenie raportu.

Rezultaty i upowszechnianie:

Końcowym etapem będzie promocja badania i szerzenie rezultatów, poprzez dotarcie do jak największej liczby interesariuszy. W tym celu zaplanowano:

  • publikację raportu i wyników
  • prezentację raportu na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tej tematyce
  • przesłanie rekomendacji do Ministerstw RP, związków pracodawców i pracowników itp.
12 views

Siedem seminariów i trzy wystąpienia – MwC Lab w Fundacji Batorego

by youth 0 Comments

8 lipca odbyło się siódme i ostatnie w tym roku akademickim seminarium w cyklu spotkań zainicjowanych przez Michała Boniego w ramach Obserwatorium Młodych Fundacji Batorego. Przez kilka miesięcy debatowaliśmy o kluczowych aspektach życia młodzieży i młodych dorosłych w Polsce takich, jak: styl życia, relacje rówieśnicze, szkoła, płeć i seksualność, psychika, migracje, wchodzenie w dorosłość, zmiany klimatyczne, tożsamość. Spotkania zbierały w jednym miejscu, a od marca 2020, w jednej przestrzeni wirtualnej, badaczy i badaczki, społeczników i społeczniczki, publicystów i publicystki i szerokie audytorium osób, dla których młodzież i młodzi dorośli są ważną zbiorowością społeczną w Polsce.

Przedstawiciele i przedstawicielki Młodych w Centrum Lab, nie tylko uczestniczyli i uczestniczyły w każdym spotkaniu, zabierając głos w dyskusji, ale także wygłosiliśmy trzy prezentacje, dzieląc się naszą ekspertyzą i wynikami badań.

13 maja, Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka opowiedziała o psychicznych uwarunkowań wchodzenia w dorosłość;

10 czerwca, Dr Paula Pustułka, Dr Justyna Sarnowska i Mgr Marta Buler opowiedziały o wyprowadzkach z domu rodzinnego, mobilności przestrzennej i zakładaniu rodziny w kontekście wchodzenia w dorosłość na podstawie wyników badań z projektów Paczki przyjaciół & migracje i GEMTRA;

8 lipca, Dr Dominika Blachnicka-Ciacek podzieliła się wynikami z badania nad tożsamością młodych ludzi w obliczu katastrofy klimatycznej.

 

 

 

 

4 views

Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja

by youth 0 Comments

Jan Ciemniewski, aktywista Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, kadr z filmu „Symbioza”

„Trzeba mieć nadzieję, że świat można zmienić, choć nie należy mieć pewności” – mówiła jedna z rozmówczyń badania na temat stosunku młodych Polaków do zmian klimatycznych, kierowanego przez Dr Dominikę Blachnicką-Ciacek z  Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS.

Jak młodzi ludzie w Polsce mierzą się z problemem kryzysu klimatycznego? Jak kształtują się relacje między świadomością, wiedzą i praktykami? Gdzie leży poczucie odpowiedzialności i wpływu “zwyczajnych” Polaków na stan i losy Ziemi, a jak to wygląda z perspektywy aktywistów i aktywistek? Zapraszamy do lektury właśnie opublikowanego raportu z badań oraz obejrzenia cyklu etiud dokumentalnych przybliżających sylwetki osób zaangażowanych w działania proklimatyczne.

 

 

15 views

Projekt BULTRA – ruszamy z rekrutacją!

Jak doświadczenie szkolnej przemocy rówieśniczej wpływa na podejmowanie decyzji w życiu dorosłym?

Czy funkcjonowanie w roli sprawcy, ofiary lub świadka przemocy klasowej w okresie adolescencji ma znaczenie dla dalszej edukacji, pełnionych ról zawodowych i rodzinnych w życiu dorosłym?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu naukowego „BULTRA – Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji”


Jaki jest cel badania? Określenie wpływu doświadczania przemocy rówieśniczej na kształtowanie się biografii młodych ludzi w obszarze edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego jak i decyzji mobilnościowych.

Kogo szukamy? W badaniu wezmą udział osoby w przedziale wiekowym 19-3o lat, które doświadczyły przemocy rówieśniczej (w roli sprawcy, ofiary lub świadka).

Na czym będzie polegać badanie? Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, każdy uczestnik/uczestniczka badania otrzyma wiadomość potwierdzającą z prośbą o ustalenie dogodnego terminu rozmowy, która odbędzie się online i potrwa ok. 1.5-2 godziny.

Dlaczego warto wziąć udział? Udział w projekcie ma nie tylko znaczenie naukowe, ale pozwala osobom badanym na uporządkowanie swoich doświadczeń i refleksję nad ich potencjalnym wpływem na podejmowane decyzje w życiu dorosłym.

Formularz rekrutacyjny znajduje się tutaj

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami BULTRA 


Dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie!

Zespół badawczy:

dr Paula Pustułka

dr Małgorzata Wójcik

Dominika Winogrodzka

Maria Mondry

Masz dodatkowe pytania związane z udziałem w projekcie? Skontaktuj się: dwinogrodzka@swps.edu.pl

178 views

Artykuł o solwatacji społecznej przyjęty do druku w Studiach Socjologicznych

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że artykuł napisany przez dr Justynę Sarnowską, dr Paulę Pustułkę i Igę Wermińską-Wiśnicką pt. Słabe państwo i solwatacja społeczna w obszarze łączenia pracy   z rodzicielstwem został przyjęty i zostanie opublikowany w Studiach Socjologicznych.

Publikacja powstała na podstawie wyników badań fokusowych prowadzonych z rodzicami i pracodawcami w ramach dwóch projektów badawczych “Fokus na 100 lat praw kobiet” oraz “Łączenie rodzicielstwa z pracą z perspektywy rodziców-pracowników oraz pracodawców.  Autorki użyły pojęcia solwatacji znanego z chemii, do zaprezentowania procesu powolnego „rozpuszczania się” porządku prawnego związanego z opieką nad dzieckiem w wyniku różnych interakcji społecznych.

Powstałe w ten sposób pojęcie solwatacji społecznej odnosi się do praktyk związanych z godzeniem obowiązków pracownika i rodzica na poziomie makro (państwo), mezo (przedsiębiorstwo) i mikro (rodzina).  Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

20 views

Rozpoczynamy projekt MATKA 360

by youth 0 Comments

Zespół MwC rozszerza działania badawcze dotyczące tranzycji do macierzyństwa poprzez projekt Matka 360 stopni – droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i ekspertów, w ramach którego przeprowadzone zostaną rozmowy badawcze z ekspertami, zawodami wspierającymi proces ciąży i rodzicielstwa oraz blogerami parentingowymi.

Projekt Matka 360 jest projektem wspierającym przedsięwzięcie badawcze GEMTRA (http://youth.swps.pl/gemtra/). Celem projektu jest diagnoza zjawiska macierzyństwa intensywnego, przyjrzenie się zawodom przyszłości (teraźniejszości?) związanymi z usługami wsparcia społecznego (s)tworzonymi dzięki rozwojowi Internetu w pokoleniu Y i Z oraz wpływ pandemii na zmiany dotyczące podejściom do macierzyństwa.

Macierzyństwo profesjonalizuje się, w związku z czym wymaga stałej interwencji różnego typu ekspertów reprezentujących różne obszary ważne na etapie tranzycji do rodzicielstwa. Po pierwsze, przy szczególnym stopniu zmedykalizowania ciąży oraz prywatyzacji opieki medycznej w Polsce, kobiety decydujące się na macierzyństwo przypisują istotną rolę lekarzom ginekologom oraz położnym.

Wiedza o macierzyństwie w coraz mniejszym stopniu pochodzi zatem z transmisji międzypokoleniowej czy socjalizacyjnej, a częściej opiera się na przekazie personelu medycznego oraz – co ważniejsze – z ekspertyzy oferowanej przez młodych ekspertów (zob. też Gee, Levine 2009), których kwalifikacje niekoniecznie formalnie dotyczą wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie ciąży i porodu.

Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi internetowych, m.in. Hangout, Skype, Zoom, Teamlink i inne. Z jednej strony jest to odpowiedź na sytuację epidemiologiczną, z drugiej, pozwoli na dotarcie do ekspertów świadczących usługi w różnych regionach kraju. Szczegóły TUTAJ.

7 views

Rusza nowy projekt BULTRA!

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy w MwC Lab nowy projekt BULTRA: „Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji”.

Projekt ma na celu zrozumienie znaczenia retrospektywnego czynnika psychologicznego (tj. szkolna przemoc rówieśnicza w okresie adolescencji i uczestnictwo w niej w charakterze ofiary, sprawcy lub świadka) na późniejsze procesy tranzycyjne związane z wchodzeniem w dorosłość.  Chcemy zbadać, na ile syndrom post-bullyingowy i szersze doświadczenia bullyingu wpływają na współczesne biografie młodych ludzi, zarówno w zakresie edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego, jak i decyzji mobilnościowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu!

17 views