CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

To międzynarodowy projekt dotyczący ryzyk z którymi spotkają się młodzi migranci z Polski i Litwy przebywający w Wielkiej Brytanii po referendum dotyczącym Brexitu. Projekt ma na celu zidentyfikowanie trajektorii biograficznych młodych migrantów (19-34 lat) z państw tzw. „nowej Unii” w Wielkiej Brytanii oraz ich (planowanych oraz rzeczywistych) powrotów do krajów pochodzenia – Polski i Litwy. Bezprecedensowym kontekstem badanych zjawisk są zmiany klimatu politycznego, których kluczowym elementem było referendum brexitowe oraz jego konsekwencje a także szybko zmieniające się warunki instytucjonalne, społeczne, ekonomiczne i polityczne. Młodzi migranci z krajów Europy Środkowowschodniej należą do grup szczególnie dotkniętych przez skutki Brexitu.

Czas trwania: 10.2018 – 09.2021

Źródło Finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Polska) i Research Council of Lithuania (Litwa) – grant DAINA

Cele projektu: (1) Przeanalizowanie, w ujęciu dynamicznym i porównawczym, w jaki sposób Brexit oddziałuje na trajektorie życiowe młodych migrujących Polaków i Litwinów, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia w dorosłość; (2) Zbadanie różnego rodzaju „ryzyk” doświadczanych w kontekście Brexitu przez młodych Polaków i Litwinów; (4) Porównanie populacji młodych migrujących i nie-migrujących Polaków i Litwinów; (3) Przeanalizowanie najnowszych migracji powrotnych młodych Polaków i Litwinów; (5) Porównanie, w jakim stopniu Polacy i Litwini są „społecznie zakotwiczeni” w Wielkiej Brytanii; (6) Zidentyfikowanie (o ile możliwe będzie dotarcie do badanych) charakterystycznych zachowań migracyjnych zarówno dla mniejszości polskiej z Litwy oraz mniejszości litewskiej z Polski w przestrzeni migracyjnej.

Projekt łączy dwa interdyscyplinarne pola badawcze: badania nad migracjami oraz badania nad młodzieżą i pozwala na uzupełnienie luki w wiedzy dotyczącej porównania pomiędzy młodymi migrantami a ich niemigrującymi rówieśnikami. Odpowiada na potrzeb kompleksowych, interdyscyplinarnych badań porównujących młodych migrantów z Polski i Litwy a także oferuje dynamiczne podejście pozwalające na uchwycenie zmian zachodzących w życiu młodych ludzi oraz czynników, które na nich oddziałują.

Projekt realizowany jest w optymalnym momencie aby uchwycić konsekwencje Brexitu. Referendum przeprowadzone w 2016 roku stanowi jednoznaczną cezurę czasową, jednak poszczególne biografie oraz strategie realizowane przez polskich i litewskich młodych migrantów będą zróżnicowane w zależności od wielu czynników. Do czynników tych nalezą przede wszystkim formalizacja pobytu (rezydentura, statusu osoby osiedlonej, obywatelstwo vs nowoprzybyli), trajektoria zawodowa (stabilne zatrudnienie vs prekarność), sytuacja rodzinna (np. posiadanie własne rodziny prokreacji) a również dostęp do wsparcia państwa opiekuńczego (ochrona socjalna, służba zdrowa, edukacja).

Metodologia: Podejście metodologiczne opiera się na międzynarodowym porównawczym badaniu mieszanym (mix-method), obejmującym: (1) analizę danych zastanych; (2) nowatorskie jakościowe dynamiczne wywiady asynchroniczne (50 migrantów, po 25 z Polski i Litwy), prowadzone w sposób ciągły na początku w kontakcie bezpośrednim (tzw. intake interviews), a potem za pośrednictwem dogodnościowych komunikatorów internetowych; (3) ankietę (CAWI) w wersji polskiej i litewskiej.