Informacja dla uczestników badania „Paczki przyjaciół i migracje”

Wywiady są częścią projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt kierowany jest przez Prof. Izabelę Grabowską z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zanim zdecydujesz się wziąć udział w badaniu, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej. Dzięki temu poznasz cele naszego badania oraz jego kolejne etapy.

Jaki jest cel badania?

Projekt „Paczki przyjaciół i migracje” przyczyni się do lepszego zrozumienia procesu wchodzenia na rynek pracy obecnych 20- i 30-latków. Chcemy przyjrzeć się roli przyjaciół oraz osób bliskich w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Przyjaciele z czasów szkolnych oraz inne bliskie w tym czasie osoby są dla projektu „soczewką lokalności”, czyli wyznacznikiem tego jak miejsce, z którego pochodzą badani, wpływa na wybór szkoły, zawodu czy też decyzję o wyjeździe poza miejsce zamieszkania (w Polsce lub zagranicą). W ramach projektu odtwarzamy ścieżki młodych ludzi wchodzących na rynek pracy oraz próbujemy sprawdzić, jak migracje wpływają na dalsze losy zawodowe i nie tylko.

Dlaczego zostałam/-em zaproszona/-y do badania?

  • Zostałaś/-eś zaproszony do badania ponieważ ukończyłaś/-eś szkołę średnią/ponadgimnazjalną w jednym z trzech badanych miast (tj. w Mielcu, Słupsku lub Puławach) oraz wyjechałaś/-eś do pracy poza krajem.
  • Lub: zostałaś/-eś wskazana/-y jako przyjaciel/przyjaciółka/znajoma/znajomy z czasów szkolnych osoby, która jest migrantem/migrantką i zgodziła się już wziąć udział w projekcie.

Co się stanie, gdy wyrażę zgodę na udział w badaniu?

Jeśli zgodzisz się na udział w badaniu, rozpoczniemy pierwszy z zaplanowanych trzech wywiadów. W naszej rozmowie poruszamy tematy związane z:

  • Twoim miastem pochodzenia,
  • przyjaciółmi z okresu ponadgimnazjalnego oraz rodziną,
  • Twoimi dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi i zawodowymi, tak w Polsce,
    jak i zagranicą.

Poprosimy Cię o pomoc w odtworzeniu Twojej paczki przyjaciół z tego okresu, a taże w skontaktowaniu nas z osobami z paczki (aby móc porównywać ścieżki osób, które podejmowały różne decyzje edukacyjne i zawodowe). Wskazane przez Ciebie osoby również zaprosimy do udziału w projekcie. Spotkamy się trzy razy.

schemat powracania

Nasze pierwsze spotkanie potrwa około 60-90 minut. Dwa kolejne spotkania, na których będziemy dopytywać o ewentualne zmiany w Twoim życiu zawodowym oraz poszerzymy zakres tematyczny wywiadu,  odbędą się w około rocznych odstępach. Tematami przewodnimi spotkań pozostanie ścieżka zawodowa oraz lokalność.

Chcemy podkreślić, że możliwość kilkukrotnego spotkania się jest dla nas bardzo ważna, dlatego też będziemy wdzięczni za udzielenie kolejnych wywiadów. Ze swojej strony obiecujemy dostosować się do zaproponowanych terminów, a w razie konieczności zorganizować wywiad telefoniczny lub przez internet (Hangout, Skype).

Czy muszę się zgodzić na udział w badaniu?

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w badaniu, badaczka poprosi o podpisanie formularza wyrażenia zgody. Podczas wywiadu możesz odmówić odpowiedzi na pytanie, które uznasz za niewłaściwe. W każdym momencie wywiadu możliwe jest wycofanie się z uczestnictwa w projekcie.

Czy informacje, którymi się podzielę w badaniu będą poufne?

Tak, wszystkie informacje będą poufne i bezpiecznie przechowywane. Wyłącznie osoby pracujące w projekcie „Paczki przyjaciół i migracje” będą mieć dostęp do nagrań z wywiadów i danych osobowych. We wszystkich materiałach każda inna informacja, która umożliwiłaby zidentyfikowanie, zostanie zmieniona. Osoby spoza projektu będą mieć dostęp wyłącznie do danych w formie zanonimizowanej, a wszystkich członków zespołu obowiązują standardy etyczne i zobowiązanie do ochrony poufności danych.

Co się stanie z materiałem z wywiadu?

Wyniki badań zostaną zanalizowane, a następnie mogą być wykorzystane podczas konferencji, warsztatów i/lub sympozjów naukowych, jak również do celów publikacyjnych, to jest np. w artykułach w czasopismach naukowych, książkach oraz ogólnie do popularyzowania wiedzy.

Kto organizuje i finansuje projekt badawczy?

Projekt jest realizowany przez organizację „Młodzi w Centrum LAB” działającą w ramach Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Badanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Sonata Bis 5 „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów” w latach 2016-2020, nr projektu 2015/18/E/HS6/00147.

Dane kontaktowe

Młodzi w Centrum LAB

pokój S 211

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

e-mail: youth@swps.edu.pl

Kierownik projektu:

dr hab. Izabela Grabowska,

prof. Uniwersytetu SWPS

e-mail: izabela.grabowska@swps.edu.pl

Koordynatorki badań terenowych:

Mielec

Dr Paula Pustułka

e-mail: ppustulka@swps.edu.pl

tel. +48 604927708

Słupsk

Mgr Justyna Sarnowska

e-mail: jsarnowska@swps.edu.pl

tel: +48 661659159

Puławy

Dr Natalia Juchniewicz

e-mail: njuchniewcz@swps.edu.pl

tel: +48 791 718 873